ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 5

1_174/04.11.2010
ЗДДС – чл. 70, ал. 1, т. 5
По повод Ваше запитване с вх.№….. по регистъра на дирекция „ОУИ” –изразявам принципно становище по описаната фактическа обстановка и зададеният въпрос: Налице ли е, право на приспадане на данъчен кредит за гориво, горивосмазочни материали, резервни части и стоки свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозно средство, собственост на адвокатско дружество, регистрирано 6+1 места, което се използва за основна дейност на дружеството, която е юридическа, като след телефонен разговор за изясняване на фактическата обстановка е уточнено, че лекият автомобил е придобит на 13.06.2008г.
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр.6 от 22.01.2010г.) изразяваме следното становище:
Редът и условията за ползване на данъчен кредит са регламентирани в глава седма от ЗДДС. Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са изброени в разпоредбата на чл. 70 от закона. Съгласно чл.70, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74 от закона, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В чл.70, ал. 2, т. 1от ЗДДС е посочено, че т. 4 и т. 5 от ал. 1 не се прилагат, когато превозните средства по ал.1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства,включително при последващата им продажба.
От 01.01.2010 г.с§ 48, буква „б”, т.2 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009 год,/е направено изменение на дадената за целите на специалния данъчен закон легална дефиниция на понятието „лек автомобил”, а това е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. При определяне броя на местата за сядане се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари или има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрирано лице.
Според изложеното в запитването, автомобилът се използва за основната дейност-юридическа на адвокатското дружество, но не е изяснено колко са местата за сядане и има ли допълнително монтирани седалки от производителя.
Изразяваме становището, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит за придобити след 01.01.2010 год. стоки и услуги, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на леки автомобили, закупени до края на 2009 г., които са излезли от производителите си с до 5+1 места за сядане, а след това броят на седалките им е увеличен на 6 +1 места. Предвид изложеното по-горе, за да е налице право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, свързани с този автомобил, същият следва да бъде използван единствено за някоя от изброените в чл.70, ал.2, дейностите.
Ако автомобилът не е „лек” по смисъла на§ 1, т.18 от ДР на ЗДДС и за него не важат ограниченията на чл.70, ал.1, т. 4 и т.5 от същия закон право на данъчен кредит ще е налице при спазване на общите законови изисквания на чл.68, 69 и 71 от ЗДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар