Документиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на режийни разноски

Изх. № 24-39-81
Дата: 19.12.2019 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 2;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 3;
ЗДДС, чл. 26, ал. 5;
ЗДДС, чл. 112, ал. 1;
ЗДДС, чл. 113, ал. 1;
ППЗДС, ПЗР, § 1, ал. 1;
ППЗДС, ПЗР, § 1, ал. 2;
ППЗДС, ПЗР, § 3;
ППЗДС, ПЗР, § 3, ал. 2

ОТНОСНО: Документиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на режийни разноски

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ……………………2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Образувана е преписка за продажба на имот – частна държавна собственост на съсобственика.
В получения отговор с вх. № …………………2018 г. (изх. № ………2018 г. на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. (ОДОП …………) не е уточнено, когато режийните разноски са включени в данъчната основа, следва ли отделно върху същите отново да се начислява данък върху добавената стойност (ДДС), съобразявайки се с писмо № …………………..2013 г. на директора на дирекция ОДОП …………… Съгласно цитираното писмо режийните разноски се включват в данъчната основа и върху общата сума се начислява ДДС, но режийните разноски не се заплащат. Същите се посочват самостоятелно в друга – втора фактура и тогава се заплащат ведно с ДДС върху тях.
Предвид изложеното са поставени следните въпроси:
Следва ли режийните разноски да се облагат два пъти с ДДС и в случай, че отговорът е положителен, кое го налага?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) при прехвърляне на собственост и при учредяване на ограничени вещни права върху имот – държавна собственост, се заплащат режийни разноски в размер 2 на сто върху цената на правото. От разпоредбата на ал. 2 на същия параграф е видно, че тези суми постъпват по бюджета на съответния областен управител, министър или ръководител на ведомството – страна по сделката.
Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена (чл. 26, ал. 1 от ЗДДС). Същата, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон, увеличена и/или намалена с елементите, посочени в ал. 3 и ал. 5 от същия законов текст.
Данъчната основа се увеличава със:
– съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
По отношение на режийните разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС, същите представляват съпътстващи разходи, начислени от доставчика на получателя, пряко свързани с доставката на недвижимия имот, поради което с тях се увеличава данъчната основа на същата при продажба на имоти държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане. В този смисъл е и становище на изпълнителния директор на НАП с изх. № 91-00-261/04.09.2007 г. относно данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС, в сила от 1 януари 2007 г.
Режийните разноски се облагат с ДДС задължително при доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот, предмет на облагаема доставка, доколкото с тях задължително се увеличава данъчната основа по силата на чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.
За самостоятелно повторно документиране и съответно повторно облагане с ДДС на режийните разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС при доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот, предмет на облагаема доставка, не е налице правно основание.
Доколкото заплащането на режийните разноски от съответния получател (купувач) и превеждането им по бюджета на съответния областен управител, министър или ръководител на ведомството – страна по сделката се извършва по силата на изрична законова разпоредба (§ 3 от ПЗР на ППЗДС) и не е обвързано с реален размер на направени от съответния държавен орган разходи във връзка с доставки на услуги за осъществяване на прехвърлянето на собствеността върху имот – държавна собственост, в този случай следва да се приеме, че не е налице доставка на услуги, извършени от държавния орган към съответния получател.
Разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС въвежда задължение за издаване на фактура само по повод на доставка на стока или услуга, или при получаване на авансово плащане.
Доколкото не е налице доставка на услуги, превеждането на режийните разноски в бюджета на съответния областен управител, министър или ръководител на ведомството – страна по сделката, по силата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ППЗДС, не следва да се документира повторно самостоятелно с данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар