fbpx

Документиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на режийни разноски

Изх. № 24-39-81
Дата: 19.12.2019 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 2;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 3;
ЗДДС, чл. 26, ал. 5;
ЗДДС, чл. 112, ал. 1;
ЗДДС, чл. 113, ал. 1;
ППЗДС, ПЗР, § 1, ал. 1;
ППЗДС, ПЗР, § 1, ал. 2;
ППЗДС, ПЗР, § 3;
ППЗДС, ПЗР, § 3, ал. 2

ОТНОСНО: Документиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на режийни разноски

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ……………………2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Образувана е преписка за продажба на имот – частна държавна собственост на съсобственика.
В получения отговор с вх. № …………………2018 г. (изх. № ………2018 г. на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. (ОДОП …………) не е уточнено, когато режийните разноски са включени в данъчната основа, следва ли отделно върху същите отново да се начислява данък върху добавената стойност (ДДС), съобразявайки се с писмо № …………………..2013 г. на директора на дирекция ОДОП …………… Съгласно цитираното писмо режийните разноски се включват в данъчната основа и върху общата сума се начислява ДДС, но режийните разноски не се заплащат. Същите се посочват самостоятелно в друга – втора фактура и тогава се заплащат ведно с ДДС върху тях.
Предвид изложеното са поставени следните въпроси:
Следва ли режийните разноски да се облагат два пъти с ДДС и в случай, че отговорът е положителен, кое го налага?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) при прехвърляне на собственост и при учредяване на ограничени вещни права върху имот – държавна собственост, се заплащат режийни разноски в размер 2 на сто върху цената на правото. От разпоредбата на ал. 2 на същия параграф е видно, че тези суми постъпват по бюджета на съответния областен управител, министър или ръководител на ведомството – страна по сделката.
Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена (чл. 26, ал. 1 от ЗДДС). Същата, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон, увеличена и/или намалена с елементите, посочени в ал. 3 и ал. 5 от същия законов текст.
Данъчната основа се увеличава със:
– съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
По отношение на режийните разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС, същите представляват съпътстващи разходи, начислени от доставчика на получателя, пряко свързани с доставката на недвижимия имот, поради което с тях се увеличава данъчната основа на същата при продажба на имоти държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане. В този смисъл е и становище на изпълнителния директор на НАП с изх. № 91-00-261/04.09.2007 г. относно данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС, в сила от 1 януари 2007 г.
Режийните разноски се облагат с ДДС задължително при доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот, предмет на облагаема доставка, доколкото с тях задължително се увеличава данъчната основа по силата на чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.
За самостоятелно повторно документиране и съответно повторно облагане с ДДС на режийните разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС при доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот, предмет на облагаема доставка, не е налице правно основание.
Доколкото заплащането на режийните разноски от съответния получател (купувач) и превеждането им по бюджета на съответния областен управител, министър или ръководител на ведомството – страна по сделката се извършва по силата на изрична законова разпоредба (§ 3 от ПЗР на ППЗДС) и не е обвързано с реален размер на направени от съответния държавен орган разходи във връзка с доставки на услуги за осъществяване на прехвърлянето на собствеността върху имот – държавна собственост, в този случай следва да се приеме, че не е налице доставка на услуги, извършени от държавния орган към съответния получател.
Разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС въвежда задължение за издаване на фактура само по повод на доставка на стока или услуга, или при получаване на авансово плащане.
Доколкото не е налице доставка на услуги, превеждането на режийните разноски в бюджета на съответния областен управител, министър или ръководител на ведомството – страна по сделката, по силата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ППЗДС, не следва да се документира повторно самостоятелно с данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

доставка на услуга и третирането и по ЗДДС

На Наш вх. № 20-28-21/ 29.10.2008г.Относно: доставка на услуга и третирането и по ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-28-21/ 29.10.2008г. от„…………….” ЕООД, гр………. е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Извършва техническа консултация за реализиране на технически чертежи на италианска фирма, регистрирана по

Непризнати разходи за данъчни цели от отказано право на приспадане на данъчен кредит съгласно ревизионен акт.

3_179/10.01.2009 г.ЗКПО, чл. 75, ал. 1 и ал. 3; ЗКПО,чл. 16, ал. 1ЗКПО, чл. 26, т. 6ЗКПО, чл. 171, ал. 1Относно: Непризнати разходи за данъчни цели от отказано право на приспадане на данъчен кредит съгласно ревизионен акт.Според изложеното в запитването, съгласно ревизионен актна дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за

Здравно осигуряване на чуждестранни студенти, обучаващи се във висше учебно заведение в България

ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 40, ал. 3, т. 2ОТНОСНО:Здравно осигуряване на чуждестранни студенти, обучаващи се във висше учебно заведение в България Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – .. от 29.03.2013 г., Ви уведомяваме за следното:

Приложение на чл.96, ал.3 от ЗДДС

ОТНОСНО: приложение на чл.96, ал.3 от ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-… свх. № … от 08.11.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:Фирмата няма регистрация по ЗДДС и извършва търговска дейност – продажби на дребно от магазин, нает по договор за наем. Дружеството е придобило недвижим имот – магазин, през м.03.2009г., без

ЗДДС, чл.116, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 4

5-23-22-1944/11.12.2015 г.ДДС, ЧЛ.116, АЛ.1 И АЛ.4 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Поради допусната техническа грешка при изпращане на фактура към клиент на дружеството във фактурата, издадена от „П..” ООДне е

Запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54,

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54, ал.4 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, изразявам следното становище: Описвате, че юридическо лице е придобило собственост върху МПС – товарен и леки автомобили на 08.06.2018 г. по договор за

Приложение разпоредбата на чл.45, ал.3 и ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност

3_2590/02.06.2008г.ЗДДС, чл.45, ал.3 и ал.7 Относно: приложение разпоредбата на чл.45, ал.3 и ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност Видно от запитването Община – У осъществява продажби на сгради, общинска собственост. Общината е регистрирано за целитена ДДС лице и при търга е обявила цена с ДДС съгласно чл.45, ал.7 от ЗДДС. Поставеният въпрос е

Здравно осигуряване на лицата, навършили 18 годишна възраст, които продължават да учат до завършване на средно образование

45/ 07.01.2009г.ЗЗО – чл.40, ал.3, т.1ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лицата, навършили 18 годишна възраст, които продължават да учат до завършване на средно образованиеСъгласноизложената в писмото Ви фактическа обстановка в училище имате ученици в самостоятелна форма на обучение в 11 и 12 клас, които не се явяват на редовните и поправителни сесии. Във връзка с това

Scroll to Top