документиране ш вътреобщностна доставка

Изх. № 24-33-129
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: документиране ш вътреобщностна доставка
Уважаема госпожа,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-129/05.03.2007 г..Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, ….“ ЕООД ще извърши доставка на стоки с място на изпълнение – склад, изходящ се в гр. .., с получател по доставката -чуждестранно лице – регистрирано по ДДС в Румъния, като транспортирането на стоките ще се извърши със собствен транспорт на получателя по доставката. Поставен е въпрос налице ли е вътреобщностна доставка по чл.53, ал.1 от ЗДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС. вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано но материалния закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава – членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава – членка.
Следователно, в случая е налице доставка на стоки с получател – регистрирано по ДДС лице в друга държава – членка /Румъния/, като стоките ще се транспортират от получателя по доставката от територията на страната до територията на другата държава -членка. Налице ще е вътреобщностна доставка на стоки по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС. На основание чл.53, ал.1 от закона, доставката но чл.7, ал.1 се счита за облагаема доставка с нулева ставка на данъка.
Документите, доказващи извършването на такава доставка в случая са:
– фактура по чл.НЗ от ЗДДС, издадена от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице на територията на Република България, в която е начислен данък със ставка нула на сто на основание чл.53, ал.1 от закона и
– писмено потвърждение от получателя по доставката, съгласно чл.45, г. 2, б. “в“ от ППЗДДС, че стоката е получена на територията на другата държава – членка – Руугьния, тъй като транспорта на стоките се извършва от получателя но доставката.
Във връзка с горното, приложено, изпращаме Указание изх.№ 24-00-27/ 21.04.2007г. относно вътреобщностните доставки.
//

Оценете статията

Вашият коментар