документирането и третирането на сделката, следва да имате следното:

Изх. № 94-00-132/30.06.2011 г.
ЗДДС, чл.26, ал.1
чл.26, ал.3, т.2
чл.113, ал.1
§ 15 от ДР
чл.117
Издателство … ООД е регистрирано по ЗДДС лице. То получава субсидии по европейски програми за издаване на книги. За субсидията преди регистрацията на дружеството по ДДС се издава фактура, като контрагентът е от ЕС и не е регистриран по ЗДДС, тъй като е фондация за разпространение на знания и популяризиране на литературни произведения.
Съгласно договорените условия 1/3 от издадения тираж в България следва да се върне на възложителя.
Поставените въпроси в запитването са:
– Получателят на субсидията от българска страна следва ли да издава фактура, тъй като това са средства за финансиране, а не за извършена услуга или вътреобщностно придобиване и ако следва, то начислява ли се ДДС?
– При изпълнението на поръчката и предоставяне на необходимия тираж от изпълнителя (в случая българската страна) на възложителя безвъзмездно, как следва да се третира и документира сделката?
Предвид гореизложеното и липса на приложен към запитването договор изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.26, ал.1 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. А по смисъла на ал.2, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
В чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС е указано, че данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Легална дефиниция на понятието „Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в § 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че това са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
По отношение на поставения в запитването въпрос относно документирането и третирането на сделката, следва да имате следното:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице-доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117.
От изложената в запитването фактическа обстановка не може да бъде отговорено изчерпателно на поставените от Вас въпроси. ДОУИ София ще изготви конкретен отговор, след като предоставите заверено копие на български език на договора, от който да е видно какъв е характерът и параметрите на извършваните от дружеството услуги, както и договорените условия с контрагента.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *