документите, които следва да представите с цел провеждане на здравното Ви осигуряване по реда на чл.40, ал.2, т.9 от ЗЗО.

5_ 24-12-2/20.02.2009г.
ЗЗО, чл.40, ал.3, т.9;
Фактическа обстановка: Лице полага грижи за съпруга си, който е със 100% намалена работоспособност с чужда помощ.
Въпрос: Как следва да провежда здравното си осигуряване.
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.9 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, осигурени се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не се осигурени на друго основание /по реда на ал.1/ родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.
Вноската се внася в размера, определен със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
Здравното осигуряване на съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ се провежда чрез дирекциите „Социално подпомагане” към съответната община по местоживеене на лицето.
Националната агенция за приходите не е компетентна, относно документите, които следва да представите с цел провеждане на здравното Ви осигуряване по реда на чл.40, ал.2, т.9 от ЗЗО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на дейността на адвокати – съдружници в адвокатско дружество съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Д-297Дата: 06.11.2020 год. ЗДДС, чл.3, ал.3 ОТНОСНО: данъчно третиране на дейността на адвокати – съдружници в адвокатско дружество съгласно разпоредбите на Закона за

Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).

Изх. № 20-00-425/30.11.2017 г. ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2, б. „б“;ЗКПО – §1, т. 34 и т. 36 от ДР;КТ – чл.

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

. 3_466/23.03.2020 г. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на Наредба