документите, които следва да се отразят в отчетните регистри по чл.124

Изх. № 24-32-254
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: документите, които следва да се отразят в отчетните регистри по чл.124
от ЗДДС
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-254/30.07.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Видно от запитването дружеството е придобило лек автомобил от чуждестранно физическо лице. За придобиването притежава декларация за продажба от лицето и копие на документа за самоличност на същото. Поставят се следните въпроси:
1.Следва ли да се отрази декларацията за продажба в Дневника за покупките и СД
поЗДДС?
2.В случай, че декларацията следва да се отрази как следва да бъде извършено
това?
3.Съществуват ли други изисквания по отношение придобиването на автомобила?
Разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗДЦС задължава регистрираните лица да водят дневник за покупките и дневник за продажбите. Съгласно ал.4 от същата разпоредба лицата отразяват в дневника за покупки получените от тях данъчни документи. В чл.112, ал.1 от закона е определено, кои са данъчни документи по смисъла на същия: фактурата, известието към фактура и протоколът.
Приложената към запитването декларация за продажба не е данъчен документ по смисъла на ЗДЦС и същата не следва да се отразява в дневника за покупки.
Съгласно чл.2, т.З от ЗДЦС обект на облагане с данък добавена стойност е и всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната.
На основание чл.13, ал.2 от закона за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДЦС в друга държава членка.
В разпоредбата на §1, т. 17 са указани условията, на които следва да отговарят превозните средства, за да се третират същите като нови. Съгласно б.„в“ от цитираната разпоредба ново МПС е това, за което е налице едно от следните условия:
аа/ към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
бб/към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.
Според приложената декларация за продажба придобитият автомобил е с година на регистрация 1992г., т.е. за този автомобил не е налице първото условие.
В случай, че за този автомобил към датата на възникване на данъчното събитие изминатите километри не са повече от 6000 км., то за него ще е налице условието за ново превозно средство. Тогава за дружеството ще е налице ВОП на ново превозно средство по смисъла на чл.13, ал.2 от ЗДЦС. Съгласно чл.104, ал.1 от ППЗДДС дружеството като регистрирано по закона лице ще следва да приложи общите разпоредби за облагане на вътреобщностни придобивания.
При положение, че за придобития автомобил към датата на възникване на данъчното събитие изминатите километри са повече от 6000 км., то за него няма да е налице условието за ново превозно средство. В този случай за дружестводо няма да възникне задължение за облагане с ДДС на това придобиване.
//

Оценете статията

Вашият коментар