ДОПК, чл.110, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 7,ДОПК, чл.8, aл. 1, т. 8,ДОПК, чл.126,КСО, чл.6, aл. 8,ДОПК, чл.86, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,ЗДДФЛ, чл.3,ЗДДФЛ, чл.50

2_313/05.03.2013 г.
ДОПК – чл.8, ал.1, т.8;
чл. 86, ал.1;
чл.110, ал.2;
чл.126;
КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.6, ал.7;
чл.6, ал.8;
ЗДДФЛ – чл.3;
чл.50
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте наследник на ………………………., починал на 14.01.2013 г. Наследодателят Ви е бил регистриран като ЕТ и е придобил изискуемата възраст за отпускане на пенсия (63г. 4 м) на 20.12.2012 г. Същия на 21.12.2012г. е подал заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с приложени всички документи за осигурителен стаж и доход, с изключение на заверена осигурителна книжка за 2012 г., тъй като всички разходооправдателни документи не са били събрани от лицето. За цялата 2012 г. самоосигуряващото се лице се е осигурявало авансово върху избран месечен доход от 1500 лв. За заверка на осигурителната книжка от ТП на НОИ изискват подадена ГДД, от която да е видно, че лицето действително е реализирало такъв доход през 2012 г.В противен случай тя ще бъде заверена наминималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. От ТД на НАП са Ви разяснили, че не следва да бъде подадена декларация за лицето и че вноските върху авансовия доход няма да бъдат възстановени, тъй като наследниците на лицето няма да наследят правата изадълженията на ЕТ. Заверката на осигурителната книжка е необходима за ползване на осигурителни права от съпругата на починалото лице. Къмнастоящия момент всички приходни и разходни документи са събрании е съставен отчет за приходите и разходите на ЕТ, както и е определен финансовия му резултат за 2012 г., който месечно надвишава авансовия доход, върху който се е осигурявало лицето.
Поставяте въпрос, за това какъв е редът да бъде подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ от наследник, при положение, че получения финансов резултат доказва авансовия осигурителен доход, върху който се е осигурявало лицето и няма пречка осигурителната му книжка да бъде заверена на същия?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Осигурителните вноски са за сметка на лицата и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната календарна година (чл.6, ал.7 от КСО).
Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски (чл.6, ал.8 от КСО).
Разпоредбата на чл. 86, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), регламентира, че със смъртта на физическото лице се прекратява неговата регистрация в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Прекратяването се извършва служебно.
Чл.3 от ЗДДФЛ определя като данъчно задължени лицаместните физически лица, които са носители назадължението за данъци по този закон.
Годишната данъчна декларация съгласно чл.50 от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон по аргумент от чл.3 на същия закон, поради което, липсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска и трудовадейност през 2012 г.
Предприятието на едноличния търговецкато съвкупност от права, задължения и фактически отношения е собственост на физическото лице и след неговата смърт се наследява по общите правила на Закона за наследството.
Съгласно чл.60 от Закона за наследството, наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследниците, които са приели наследството по опис, отговарят само до размера на полученото наследство.
Съгласно разпоредбата на чл.110, ал.2 от ДОПКревизията е съвкупност от действия на органите по приходите към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Компетентна за извършване на ревизията е ТД на НАП,по последния постоянен адрес на наследодателя (чл.8, ал.1, т.8 от ДОПК). Единствено в това производство може да бъде установен действителния размер на осигурителния доход на наследодателя Ви, както и суми подлежащи на възстановяване или прихващане, поради това че нямаме валидно подадена декларация с установен резултат за периода.
Ревизиите при прекратяване и правоприемство се извършват по реда на чл.126 от ДОПК. В случаите на правоприемство или прекратяване, когато са налице множество правоприемници или отговарящи за задълженията лица и техните задължения се установяват в общо производство, преди да предприеме съответните процесуални действия органът по приходите уведомява писмено за това лицата като ги поканва в определен от него срок, но не по малко от 14 дни да посочат писмено представител в производството до приключването му с влязъл в сила акт.’

Оценете статията

Вашият коментар