ЗМДТ, чл.44, aл. 1

2_313/13.04.2017г.
ЗМДТ – чл.44, ал.1
В запитването описвате следната фактическа обстановка: подадени са декларации по чл.14 от ЗМДТ за придобити недвижими имоти. Имотите са придобити въз основа на договор за продажба на наследство, с приложена нотариално заверена декларация за притежаваното имущество на починалия.
Въпросът, който поставяте е: следва ли да бъде начислен данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, каква е основата за определянето му и основанието за това?
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.44, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с данък при възмездно придобиване на имущества се облагат недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства. Продажбата на наследство е възмездно придобиване на имущества, в резултат на което въпросът за облагане на цялата наследствена маса не се поставя.
Наследството е съвкупност от права и задължения на наследодателя. Като съвкупност от права и задължения то преминава към наследниците цялостно и едновременно. Последните придобиват изцяло правата и задълженията, съставляващи наследството. Поради това при наследяване е налице универсално /общо/ правоприемство.
Продажбата на наследство е договор, по силата на който наследникът прехвърля възмездно на друго лице съвкупността от права и задължения, които е придобил и притежава по силата на наследственото провоприемство. Казано с други думи продажбата на наследство е продажба на всичко, което влиза в наследството на определено лице, като съвкупност от права и задължения, без да се посочват нейните съставни елементи, т.е. съвкупността от права и задължения се прехвърля като едно неделимо цяло.
Що се отнася до облагането на отделни активи, влизащи в едно наследство, а именно -недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, които по принцип са облагаеми с данък обекти при възмезднопридобиване на имущества, е налице трайно установената практика на органите по приходите на НАП и общините, според която те не се облагат с данък, тъй като обект на прехвърляне са не отделни имущества, а наследството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Оценете статията

Вашият коментар