ЗДДС, чл.41

2_761/04.05.2012
ЗДДС чл.41
Дружеството е с основен предмет на дейност – обучение на водачи на МПС и е регистрирано по ЗДДС. Притежава лицензия от НАПОО като център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение.
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да се третира доставката на услуги, във връзка с обучение на водачи на МПС и другите специалности по приложената лицензия – като освободена или като облагаема доставка, предвид разпоредбите на ЗДДС?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:
Съгласно чл. 41 от ЗДДС освободена доставка е:
1. предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от:
а) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
В чл.18, т.6 от Закона за професионалното образование и обучениее посочено, че центровете за професионално обучение са институция в системата за професионалното образование и обучение. Същите подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред, като по силата на чл.49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране.
Видно от запитването дружеството разполага с лицензия за извършване и
удостоверяване на професионално обучение, с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от ЗПОО, по посочените в лицензията професии и специалности.
Съгласно чл.5, ал.2 от ЗПОО професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването и. В чл.6, ал.1 от ЗПОО е посочено, че професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Предвид гореизложеното, при осъществяване обучение на водачи на МПС, като част от извършваното от Вас професионалното обучение за професиите и специалностите включенив Списъка на професиите за професионално образование и обучение, съответните услуги ще попаднат в обхвата на освободените доставки, при наличие на хипотезата на чл.128 от ЗДДС.
В противен случай, когато обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС не е част от извършваното от Вас професионалното обучение за професиите и специалностите включенив Списъка на професиите за професионално образование и обучение или не е налице хипотезата на чл.128 от ЗДДС, предоставените от Вас услуги ще се считат за облагаеми доставки и подлежат на облагане с данък върху добавената стойност, на основание чл.12 от ЗДДС.
Относно доставките на услуги свързани с изброените професии в лицензията, които не са свързани с обучение на водачи на МПС, същите ще се считат за освободени доставки, ако имат характер на професионално обучениеи савключенив Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Оценете статията

Вашият коментар