ДОПК, чл.129, aл. 1,ДОПК, чл.126

2_578/09.04.2012
ДОПК, чл.126
ДОПК, чл.129, ал.1
Отправили степисмено запитванедоДирекция ОУИ-……….. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ / по повод на подадено искане за възстановяване на данък от наследниците на починало през 2011 г. лице. Лицето е получило доходи от трудови правоотношения и му е удържан авансов данък, без да е съобразено обстоятелството, че същото притежава валидно решение на ТЕЛК със срок на намалената работоспособност …..02.2011 до ………2012 г. при 100 % НР с чужда помощ.
Във връзка с изнесената в запитването фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Имат ли право наследниците на възстановяване наданъка?
2.В случай, че наследниците имат право на възстановяване, съобразно наследствените си дялове и при условие, че същите нямат публични задължения обект на прихващанев процедура на проверка или на ревизионно производство ще се установи наследствената маса?
Поставяте и допълнителни въпроси във връзка със сходни фактически обстановки по направени устни запитвания:
Наследодателите са получили доходи от наем и им е удържан авансов данък, без да е съобразено обстоятелството, че същите притежават валидни решения на ТЕЛК, изтичащи през 2011 г. или следващи години.
Поставените въпроси са свързани с правото нанаследниците на възстановяванена данъка в случаите когато:
1.лицето е починало през 2011 г.
2.лицето е починало през 2012 г. и не е подало декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
3.лицето е починало през 2012 г. и е подало декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
Съгласно чл. 48 от Закона за наследството (ЗН), наследството се придобива с приемането му. Приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, както и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
Следователно, в случай, че наследниците са приели имуществото, те наследяват и правото да претендират възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното законодателство от Националната агенция за приходите. Такива са и сумите, произтичащи от надвнесен данък по чл.48 от ЗДДФЛ, ако наследниците са приели наследството.
Прихващането или възстановяването може да се извърши по писмено искане на лицето, имащо качеството на наследник, подадено в сроковете визирани в чл.129, ал.1 от ДОПК.
Органите по приходите от компетентнатаТД на НАП, определена по последния постоянен адрес на наследодателя, следва да установят наличие на основанията за възстановяване и прихващане на недължимо платения данък чрез извършване на ревизия по реда на чл.126 от ДОПК за задълженията на наследодателя. Единствено в ревизионното производство, може да се установи наличието на претендираното обстоятелство, в случаите когато няма валидно подадена декларация с установен резултат за периода.
При подадено искане за възстановяване в случаите, в които има подадена годишна данъчна декларация от наследодателя, преценката е на компетентния орган по приходите, какво производство ще бъде възложено – проверка или ревизия.
Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за наследството за задълженията на наследодателя наследници отговарят не солидарно, а лично, в зависимост от размера на наследствените дялове, освен в случаите, когатонаследството е прието по опис. Тогава същитеотговарят само до размера на полученото имущество. С оглед на това, задълженията и сумите подлежащи на възстановяванесе определят в зависимост от наследствените им дялове, определени съобразноразпоредбите начл.5 – чл.9 от ЗН. ‘

Оценете статията

Вашият коментар