ППЗДДС, чл.45, т. 1, буква а,ЗДДС, чл.7, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 4

2_575-1/16.05.2014г.
ЗДДС чл.7, ал.1
ЗДДС чл.116, ал.4
ППЗДДС чл. 45, т.1, б.“а“
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……,в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва вътреобщностни доставки на регистрирано за целите на ДДСлице в Германия. Доставки за немския получател се извършват от 2006г.и са ежемесечни.През м. октомври 2011г. немското дружество уведомява, че ще се преобразува и ще променя адреса си,като неуведомява, че ще в резултат на това ще се променя идентификационния му номер по ДДС. След уведомяването в издаваните фактури посочвате промените вадрес и формата надружество и непроменения ДДС номер, тъй като нямате информация за промяната. Получателят не реагира на така издадените фактури. При извършена проверка от органи по приходите се установява, че посочвания във фактурите ДДС номер е невалиден. След проведена кореспонденция с получателя същият удостоверява, че стоките запериода от ноември 2011г. до март 2014г са получени, осчетоводени по съответните счетоводни сметки и обложени за вътреобщностно придобиване, съгласно изискванията на немското законодателство и законодателството на ЕС.
Въпросите, който поставяте са:
1. Какви действия следва да предприемете, за да се спазят изискванията на ЗДДС и ППЗДДС за удостоверяване на доставките, предвид големия брой на издадените фактури и при условие, че притежавате необходимите доказателства за преобразуването на немското дружество, получаването, осчетоводяването и облагането за ВОП на стоките при получателя.
2.Следва ли да се изискват и какви доказателства от данъчните власти на Германияза удостоверяването на придобиването на стоката от получателя.
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, които се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка, от или за сметка на доставчика – регистрирано по ЗДДС лице или за сметка на получателя, когато получателят е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС на територията на друга държава членка.
По силата на чл.53, ал.1 от ЗДДС вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка на данъка и подлежат на удостоверяване.
Вчл.45 от ППЗДДС са регламентирани документите, които доставчикът следва да притежава, за да приложи нулевата ставка на данъка. Съгласно чл.45, т.1, б.“а“ от ППЗДДСдоставчикът следва да разполага с фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационен номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката.
Съгласно изложеното в запитването на получателят по доставката е издадендруг ДДС номер след преобразуването и лице е запазило качеството си на регистрирано за целите на ДДС лице. Следователно може да се направи извода, че фактурите за вътреобщностните доставки са погрешно съставени, тъй като съдържат грешен номер на получателя по доставката.
По силата на чл.116, ал.1 от ЗДДСпогрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. По силата на ал.4 на чл.116, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните. Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя (чл.116, ал.5 от с.з.), а самияпротокол се съхранява от издателя и от получателя по доставката (Чл.78, ал.6от ППЗДДС).
В Приложение 12 към ППЗДДС е указан реда за включване на анулираните документи в отчетните регистри от доставчика и получателя по доставката.
По втори въпрос:
В ЗДДС и ППЗДДС липсват разпоредби, които да регламентиратзадълженияна регистрираните лица даизискват от данъчните власти на друга държава членка документи заудостоверяване на декларираните от техните контрагенти получени или извършени доставки.

Оценете статията

Вашият коментар