ДОПК, чл.169, aл. 4,ЗЗО, чл.41, aл. 2,ЗЗО, чл.41, aл. 1,ДОПК, чл.169, aл. 5,ДОПК, чл.169, aл. 6

2_1874/28.12.2012
ДОПК чл.169, ал.4, ал.5 и ал.6
ЗЗО чл.41, ал.1 и ал.2
В НАП е постъпило възражение от Вашето дружество, в което възразявате срещу въведената от 01.01.2013 г. процедура за погасяване на задълженията на данъкоплатците по дата на възникването им, независимо от вида им. Считате, че погасяването на задълженията за лихви или глоби с плащане предназначено за здравни осигуровки, например, би генерирало неплатени здравни осигуровки, съответно лихви върху тях. В същото време здравния статус на служителите би се променил на такъв с прекъснати права.
Информираме Ви, че не се касае за процедура на НАП, а за изменение в нормативната уредба приета с §44, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност /ЗИДЗДДС/, обнародвана в ДВ бр.94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013г.. Алинея 4 на чл.169 от ДОПК е изменена така:Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно. Създадена е нова алинея 5 :Алинея 4 не се прилага за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става чрез прихващане. Досегашната алинея 5на чл.169 от ДОПК е станала алинея 6.
В § 46 от ПЗР на ЗИДЗДДС е посочено, че за неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 1 януари 2008г., чл.169, ал.4 от ДОПК се прилага след 01.01.2014г.
С § 48, т.3 от ПЗР на ЗИДЗДДС са направени промени и в закона за Здравното осигуряване, като разпоредбата на чл.41 е изменена от 01.01.2013г. по следния начин:
Алинея 1: Осигурителните вноски по този закон се внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Алинея 2:При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 могат да заявят по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите, кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват. В този случай чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага.
Във връзка с възражението Ви, че след въвеждането на единната сметка от страна на НАП, е възможно да се генерират неплатени здравни осигуровки издравния статус на служителите Ви би се променил на такъв с прекъснати права, Ви информираме, че когато задължението за внасяне на осигурителни вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »