fbpx

здравно осигуряване на докторант, работещ по трудов договор през периода на разрешен неплатен отпуск

3_ 2050/12.07.2010 г.
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б”
ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 2
Относно: здравно осигуряване на докторант, работещ по трудов договор през периода на разрешен неплатен отпуск
Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство.
Според изложеното в същото във университет „…………….” работи лицето ….. …………. с ЕГН ………., на когото е разрешено ползването на неплатен отпуск по негова лична молба за периода от 01.04.2009 г. до 31.03.2012 г. Същият е назначен на работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. За тригодишния период лицето е зачислено като докторант редовна форма на обучение към Педагогически факултет. След проведен допълнителен разговор е уточнено, че докторантурата е държавна поръчка. Към момента на записването лицето има навършени 25 години и 8 месеца. Във връзка с това се поставя въпроса как следва да се осигурява здравно лицето, като докторант от университета или по трудов договор като служител на същия университет в неплатен отпуск?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр.70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 49/2010 г.) изразяваме следното становище:
Работодателят осигурява работника или служителя на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО до момента на прекратяване на трудовото правоотношение с него. Дали ще се внася и в какъв размер здравна вноска за периода на отсъствие на лицето при положение, че трудовият договор не е прекратен, зависи от това как ще се оформят документално отношенията между страните по същия договор.
Когато период на отсъствие е оформен като неплатен отпуск, следва да се приложи чл. 40, ал.1, т. 1, б. „б” от ЗЗО (в сила от 01.01.2005г.). Съгласно посочената разпоредба за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската (за 2009г. и 2010г. в размер 8 на сто) се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година (за 2009г. – 130 лв., за 2010г. – 210 лв.). Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице, когато неплатеният отпуск е по негово желание. Същата се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
В чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО е указано как се осигуряват здравно студентите и докторантите. Съгласно тази разпоредба студентите редовно обучение във висшите училища до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка без оглед на възрастта се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, ако не са осигурени по ал. 1 на същия член.
Във връзка с гореизложеното и с оглед на конкретното запитване следва да се обобщи, че основание за здравно осигуряване на лицето е неплатеният отпуск по трудовото правоотношение. След като неплатеният отпуск е разрешен по негова молба, то здравноосигурителните вноски са за негова сметка и следва да се внасят чрез университета като негов служител, тъй като същият не получава възнаграждение, от което те да бъдат удържани. В случая основанието за осигуряване на лицето по чл. 40, ал. 1 от ЗЗО изключва приложимостта на реда, разписан в чл. 40, ал. 3, т. 2 на същия закон.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите предоставят в НАП данни за осигурените при тях лица. В случая университетът в качеството на осигурител следва да подава Декларация обр. 1 за лицето с данни за здравното осигуряване за периода на неплатен отпуск. Същата се подава за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на осигурителните вноски за този месец.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на премия по групова рентна (пенсионна) застраховка Живот”

3_3181/05.12.2013 г. ЗКПО – чл. 204, т. 2, б. „а”;ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 2, т. 9; чл. 38, ал. 8КСО – чл. 6, ал. 11НЕВДПОВ – чл. 2, ал. 1 и чл. 2аОтносно: прилагане на данъчното и осигурителното законодателство приизплащане на премия по групова рентна (пенсионна) застраховка „Живот” Съгласно изложената фактическа обстановка и предоставената

Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Изх. №17-00-309Дата:19.03.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 8; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 5.Относно: Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛВъв връзка с Ваше писмено запитване, препратено внаот Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … и

Приложение на чл. 132, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължение за регистрация на неперсонифицирано дружество, при договор, сключен под отлагателно условие

Изх. № 26-Б-26Дата: 11.04.2017 год.ЗДДС, чл. 132, ал. 5;ЗДДС, чл. 132, ал. 6; ПЗР на ЗИД на ЗАДС, § 46;ЗЗД, чл. 25.ОТНОСНО: приложение на чл. 132, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължение за регистрация на неперсонифицирано дружество, при договор, сключен под отлагателно условиеВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на

Приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лице /ЗДДФЛ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при продажба на недвижимо имущество.

1_ИТ_00_28_1/16.03.2015 год.ЗДДС, чл.3ЗДДС, чл.12ЗДДС, чл.45ЗДДС, чл.96 ЗДДФЛ, чл.13ЗДДФЛ, чл.33ЗДДФЛ, чл.26 относно: приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лице /ЗДДФЛ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при продажба на недвижимо имущество.Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. г., и след допълнително изискана информация се установи следната фактическа обстановка:На 13.06.2014г.

данъчния режим на доставката. С молба по делото длъжникът е избрал доставката да бъде облагаема.

2_345-1/02.04.15г.ЗДДС, чл.131ППЗДДС чл.83На основание издаден изпълнителен лист е образувано изпълнително дело. В законоустановения срок е насрочена публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника, представляващ офис в сграда, за който е приложима разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС. Предвид, че длъжникът е бил регистрирано по ЗДДС лице на основание чл. 83, ал.5 от ППЗДДС, същият

извършване на ремонт на нает актив и право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с извършения ремонт

2_886/26.03.2008 г.ЗДДСчл.9, ал.2, т.4 ичл.70, ал.3, т.2 и т.3 Относно: извършване на ремонт на нает актив и право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с извършения ремонтПостъпило е запитване, в което посочвате, че сте наели микробус с места 8+1 за превозване на смените на работниците, като договорът Ви за наем е за 4 години.

определяне на окончателния размер на осигурителния доход за лице подлежащо на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

2_344/ 27.03.2014 г.ЗЗО – чл. 40, ал. 5, т. 1ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход за лице подлежащо на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/Според изложеното през 2012 г., сте осигурен социално и здравно от 01.01.2012 г. до 21.05.2012 г., като самоосигуряващо се лице,а от 21.05.2012

ЗДДС, чл.64, aл. 1,ЗДДС, чл.180а,ЗДДС, чл.26,ЗДДС, чл.63, aл. 3

215/16.02.2012Чл.64, ал.1 ЗДДСЧл.26 ЗДДСЧл.63, ал.3 ЗДДСЧл.180а ЗДДС В подадено писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП …………., офис ………… с вх. № ……………г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……………. с писмо вх. № ………..г. сте описали следната фактическа обстановка:По фактура № ………….2011г., издадена от A R S

Scroll to Top