fbpx

социално и здравно осигуряване на чуждестранен гражданин с отпусната пенсия, който е съдружник в дружество с ограничена отговорност,

2_1092/ 13.07.2010г.
КСО – чл.4, ал.2, т.2
Чл.4, ал.6
ЗЗО-чл.33, т.3
ОТНОСНО: социално и здравно осигуряване на чуждестранен гражданин с отпусната пенсия, който есъдружник в дружество с ограничена отговорност,
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че сте руски гражданин с разрешено продължително пребиваване в РБългария. Съдружник сте вдружество с ограничена отговорност, което осъществява инвестиционна дейност и имате отпусната пенсия. Поставяте въпроса: подлежите ли на социално и здравно осигуряване ?
С оглед изложената от Вас непълна фактическа обстановка – не сте посочили упражнявате ли трудова дейност в дружеството и в какво качество, получавате ли възнаграждение от дружеството, осигурен ли сте на друго основание в Руската федерация, къде е местоживеенето Ви, изразявам следното принципно становище:
?Относно социалното осигуряване:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО). Собствениците или съдружницитев търговски дружества на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите когато упражняват дейност (чл. 4, ал. 6 от КСО).
Осигурителните вноски са изцяло за сметка на осигурените лица и се внасят върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществeно осигуряване за съответната година(чл.6, ал.7, т.1 от КСО). Тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл.6, ал.8 от КСО.
В КСО не е направено разграничение по отношение осигуряването на лицата в зависимост от тяхното гражданство и получавана пенсия. Поради това, посоченият осигурителен режим, въвеждащ осигуряване „по свое желание” за лицата на които е отпусната пенсия, следва да се прилага и когато собственика или съдружника в търговско дружество има отпусната пенсия от друга държава.
Самоосигуряващите се лица, които имат отпусната пенсиявписват обстоятелството, че са пенсионери, както и дали желаят да се осигуряват, в декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице по чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
Горното е приложимо в случаите когато съдружниците не подлежат на осигуряване като изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Такова задължение възниква ако лицата упражняват трудова дейност свързана с управление на дружеството и им е изплатено, начислено но неизплатено или неначислено възнаграждение за тази дейност. Под неначислени възнаграждения се разбират дължимите възнаграждения /договорени или определени по съответния ред/, които не са начислени/Указание № 24-00-10/10.03.2010 г. на ИД на НАП/.
В тези случаи разпоредбата на чл.4, ал.6 от КСО за осигуряване „по свое желание” не е приложима, тъй като от този режим могат да се възползват само лицата, които подлежат на осигуряване по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4-6 от КСО, т.е самоосигуряващите се лица и работещите без трудово правоотношение.
?Относно здравното осигуряване:
Разпоредбата на чл.33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ определя кръга на задължително осигурените в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) лица. Здравното осигуряване на чуждите граждани е подчинено на специален осигурителен режим, регламентиран в ЗЗО.
Съгласно чл. 33, т. 3 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ са чуждите граждани, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Задължението за осигуряване за чуждите граждани възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване (чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).
На основание гореизложеното, чужденците, които не са придобили статут на постоянно пребиваващи не следва да внасят здравноосигурителни вноски, независимо от обстоятелството накакво основание упражняват трудова дейност в РБългария. В чл. 39, ал. 5 от ЗЗО е посочено, че чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на ЗЗО, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна.
В заключение следва да имате предвид, че от 20 март 2010 г. е в сила договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност, обнародван в ДВ. бр.20 от 12 март 2010 г. Съгласно чл.6 от договора, осигурените лица, спрямо които се прилагатози договор, се подчиняват изключително на законодателствотона тази договаряща страна, на територията на която извършват трудова дейност. В договора са предвидени и изключения от този основен принцип, едно от които е по отношение на осигурените лица, които осъществяват трудова дейност на територията на двете договарящи се страни. В този случай върху лицата се разпростира законодателството на тази договаряща се страна, на територията на която се намира местоживеенето на лицето. Съгласно чл.1, т.1.4 от договора, под „местоживеене” се разбира:
за Република България – дългосрочно пребиваване в Република България по смисъла на българското законодателство;
за Руската федерация – мястото на постоянно или временно местоживеене на законно основание на територията на руската федерация, което може да бъде определено или признато за такова съгласно законодателството на руската федерация;
Съгласночл.4, т.1 от споразумението, когато законодателството на една от договарящите страни е приложимо на основание на някоя от разпоредбите на чл.6 от договора, институцията на тази договаряща се странаслед поискване, издава формуляр – приложение 1 към споразумението, удостоверяващ, че осигуреното лице остава подчинено на законодателството на въпросната страна.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамента, който обитавате, Ви уведомяваме :

Изх. № 94-И-81София 23.05.2006ДО………..В отговор на писмото Ви до министъра на финансите относно заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамента, който обитавате, Ви уведомяваме :Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се дължат от собствениците на облагаеми недвижими имоти, независимо дали същите се използвати независимо каква част

Данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот.

Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот. В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № /04.08.2010 г. препратено по компетентност от ТД на НАП, относно данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот.В запитването

Писмо с Изх. №20-00-322; 16.11.2018 г.; Чл. 45, ал.1,3,5 ЗДДС

Изх. №20-00-32216.11.2018 г. Чл. 45, ал.1,3,5 ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-322/31.10.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с предстояща продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ), заедно с построена в

Документална обоснованост на стопанските операции

ОТНОСНО: Документална обоснованост на стопанските операцииВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 09.06.2017 г. В запитването е посочено, че дружеството има предмет на дейност – товарен транспорт и извършва транспортни услуги в рамките на ЕС. На дружеството е изискано да регистрира местен идентификационен номер в Испания. Същият

ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит законосъобразно ли е да се приспада данъчен кредит за разходите свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на леки автомобили, които се

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./ 30.11.2012г. в Дирекция «ОУИ»- са поставени следните въпроси:Във връзка с чл.70 от ЗДДС относно ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит законосъобразно ли е да се приспада данъчен кредит за разходите свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на леки автомобили, които сеизползват в

отразяване във фискалния касов апарат на събрания данък добавена стойност от член кооператори срещу получена в натура наем земя /рента/

Изх. № 24-33-400Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: отразяване във фискалния касов апарат на събрания данък добавена стойност от член кооператори срещу получена в натура наем земя /рента/Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-400 г.,Ви уведомява следното:Разпоредбата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по

облагането на доставката в Германия и статута на доставчика в случая Приложение ще намери чл.62, ал.1 от ЗДДС, съгласно който мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на

5-53-00-251/11.12.2015 г.ДДС, ЧЛ.13, АЛ.1ДДС, 13, АЛ.4, Т.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Х..” ООД е придобило от германска автокъща кемпер- каравана втора употреба. Документът, който е издаден е договор за покупка

прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

3_ 1229/16.05.2014 г. ЗДДС, чл. 118Наредба № Н-18 /2006 г., чл. 26, ал. 1, т. 2 Относно: прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)и Наредба № Н-18от 13.12.2006 г. на МФСъгласно изложеното в запитването предстои да се извършва дейност, свързана с организиране на развлекателно-спортни игри (пейнтбол), чието място на

Scroll to Top