ДОПК, чл.194, aл. 4,ДОПК, чл.87

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02)9859 3099
Изх. № 92-00-1007
Дата:26.5.2014год.
ДОПК, чл. 87;
ДОПК, чл. 194, ал. 4.
Във връзка с Вашe писмо Изх. № 630/13.11.2012 г., постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 92-00-1007/19.11.2012 г., Ви уведомяваме следното:
Удостоверенията, издавани по различните правни основания по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 87, ал. 6 и чл. 191, ал. 4) имат различно предназначение в правния мир, поради което законодателят изрично е определил тяхното съдържание. Органите на НАП, определени да издават съответните удостоверения изпълняват стриктно законовите норми за тяхното издаване и съдържание. Удостоверението по чл. 87, ал. 6 от ДОПК се издава за наличие или липса на безспорни публични задължения на лицето. Най-общо целта му е да покаже репутацията на лицето във връзка със задълженията му към фиска. Докато удостоверението по чл. 191, ал. 4 от ДОПК включва всички подлежащи на изпълнение публични вземания, включително и тези, които са спорни към момента на издаването му, но за които законът е допуснал предварително изпълнение. Това е така, тъй като удостоверението се издава в случаите на конкуренция между публично и изпълнително производство по реда на ГПК, видно от систематичното място на разпоредбата на чл. 191 от ДОПК, поради което то се отнася за всички вземания, които подлежат на изпълнение от публичния изпълнител по реда на ДОПК, а това са както безспорните, така и тези, на които законът е дал възможност за предварително изпълнение по силата на чл. 153, ал. 1 от ДОПК. Аналогично законодателно решение се съдържа и в Закона за митниците (чл. 211ж). Удостоверението по чл. 191, ал. 4 от ДОПК се издава изключително за целите на изпълнението, поради което следва да съдържа всички публични вземания, за които се допуска принудително изпълнение. Съдебният изпълнител е задължен по силата на закона (чл. 458 от ГПК и чл. 191, ал. 3 от ДОПК) да присъедини държавата във всяко образувано изпълнително производство като взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението.
Следователно, тъй като удостоверението по чл. 191, ал. 4 от ДОПК съдържа всички публични задължения на длъжника, подлежащи на изпълнение, то включва както безспорните, така и тези, които са спорни към момента на издаването му, но за които законодателят изрично е допуснал предварително изпълнение.
В случай, че по отношение на обезпеченото публично вземане срещу длъжника е допуснато спиране на изпълнението по реда на чл. 153 от ДОПК или е допуснато отсрочване или разсрочване, по отношение на това вземане е препятствана по закон възможността за насочване на принудително изпълнение. Считам, че това се отнася както за принудителното изпълнение по реда на ДОПК, така и за общия изпълнителен процес по реда на ГПК. В този смисъл, публичните вземания, за които е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване, както и такива, по отношение, на които е постановено спиране на изпълнението, не подлежат на принудително изпълнение и не следва да бъдат включвани в удостоверението по чл. 191, ал. 4 от ДОПК.
С оглед защита на публичния интерес и извършване на законосъобразно разпределениепо изпълнителните дела, по които държавата е присъединен взискател,законодателят изрично е предвидил съдебният изпълнител да изпраща съобщение до НАП по реда на чл. 191, ал. 3 от ДОПК за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение. В случай, че отпадне основанието за спиране на изпълнението на публичното вземане, включително при прекратяване на действието на издадено разрешение за отсрочване или разсрочване, съответните обстоятелства ще бъдат отразени в съответното актуално удостоверение, издадено след постъпило съобщение от съдебния изпълнител. Ангажимент на публичния изпълнител в тези случаи е да реализира изпълнение, съобразно сроковете по чл. 191, ал. 2 от ДОПК. Извън хипотезата на чл. 191, ал. 3 от ДОПК няма пречка НАП да уведоми съдебния изпълнител при промяна в посочените по-горе обстоятелства, като следва да се има предвид, че уведомяването няма характера и не произвежда правните последици на удостоверението по чл. 191, ал. 4 от ДОПК.
Освен присъединяване на държавата като взискател в изпълнителното производство по реда на ГПК, чрез удостоверението по чл. 191, ал. 4 от ДОПК се цели и съдебният изпълнител правилно да извърши преценка срещу кое имущество на длъжника може да насочи изпълнение предвид правилата за конкуренцията между изпълнителното производство по ДОПК и общия изпълнителен процес по реда на ГПК. В тази връзка той не може да пристъпва към изпълнение срещу имущество на длъжника, върху което са наложени обезпечителни мерки или срещу което е започнало принудително изпълнение по реда на ДОПК преди образуване на изпълнителното производство по ГПК и съответно сроковете по чл.191, ал. 2 не са изтекли. По аргумент на чл. 191, ал. 7, т. 1 и т. 2 от ДОПК съдебният изпълнител не може да насочва принудително изпълнение върху имуществото на длъжника, послужило за обезпечение на отсрочено или разсрочено публично вземане, както и вземане, за което е допуснато спиране на изпълнението, поради което тези обезпечения, за улеснение на съдебния изпълнител, се посочват в издаденото удостоверение. Ограничението за изпълнение се отнася и за случаите, предвидени в чл.191, ал. 7, т. 3 и т. 4 от ДОПК, за които съдебният изпълнител отново получава информация с удостоверението по чл.191, ал. 4 от ДОПК.
Предвид горното от страна на НАП ще бъде извършено прецизиране на образеца на удостоверение по чл. 191, ал. 4 от ДОПК по отношение на съдържанието му и неговото структуриране. Моля да се има предвид, че до актуализиране на бланката, съдебните изпълнители не следва да присъединяват по изпълнителните дела включените в удостоверенията по чл. 191, ал. 4 от ДОПК публични вземания,за които в удостоверението е посочено, че са отсрочени или разсрочени, както и такива, по отношение, на които е постановено спиране на изпълнението, както и не следва да насочват изпълнение върху имущества, които обезпечават тези вземания.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/БОЙКО АТАНАСОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар