ДОПК, чл.34, aл. 1, т. 2

2_2777-1/11.11.2008г.
ДОПК, чл.34, ал.1,т.2
В Дирекция „ОУИ” гр. …… е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ……..г., в което е описана следната фактическа обстановка:
Във връзка с изпратена молба за информация от орган по приходитедо приходни администрации на други държави членки ревизионното производство е спряно на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК. По същото време ревизираното лице е декларирало ДДС за възстановяване на основание чл.92, ал.3 от ЗДДС, като органът възложил ревизията е преценил, че периодът следва да бъде включен в обхвата на вече спряното ревизионно производство.
Предвид изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Допустимо ли е възобновяване на спряното ревизионно производство, с цел изменение на заповедта за възлагане на ревизия, като в ревизирания период се включи следващ период с деклариран ДДС за възстановяване на основание чл. 92, ал.3 от ЗДДС, след което ревизионното производство да бъде спряно при изпратена молба за информация от органа по приходите до приходната администрация на друга държава членка, съгласно процедура № ЦЗВ-1” Обмен на информация по молба на орган по приходите към държава членка на ЕС” и производството да бъде възобновено при отпадане на основанието за неговото спиране – постъпване в ТД на НАП на отговор от съответната приходна администрация на другата държава членка на ЕС.
На основание изложената фактическа обстановкаизразявам следното становище:
От изложеното в запитването е видно, че производството е спряно на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК, което предполага, че е издадена заповед за спиране на производството, която е връчена на ревизираното лице и е произвела своето действие.
Производството, спряно на някое от основанията, посочени в чл. 34, ал.1 и ал.2 от ДОПК се възобновява при отпадане на основанието за неговото спиране / чл.35 от ДОПК/.
В т.8 от Процедура № ЦЗВ -1 „Обмен на информация по молба на орган по приходите към държава членка на ЕС” е посочено, че полученият отговор по запитване, изпратено до приходна администрация на държава членка на ЕС се предава от служителя за контакт на органа по приходите/ ръководител екип, поискал необходимата информация от приходната администрация на друга държава членка и същият уведомява органът възложил ревизията чрез изпращане на и-мейл в рамките на същия работен ден с цел възобновяване на ревизионното производство.
С оглед гореизложеното основание за възобновяване на ревизионно производство, спряно на основание чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК ще е налице при постъпил отговор и уведомяване от служителя за контакт за постъпил отговор по изпратена молба до приходна администрация на държава членка на ЕС.

Оценете статията

Вашият коментар