ДОПК, чл.6,ЗКПО, чл.92

2_468/19.03.2012 г.
ЗКПО – глава 12;
ЗКПО – чл.92;
ДОПК – чл.6.
Подали сте годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за отчетната 2009 година на 31.03.2010 година. Впоследствие, сте установили, че при определяне размера на дължимият корпоративен данък за същата година, в счетоводството Ви не е намерил отражение приход, постъпил от един от контрагентите Ви.
С направените промени в чл.92 от ЗКПО, в сила от 01.01.2010г., в закона е отпаднала възможността за подаване на коригираща годишна декларация в срок до 30 юни на следващата година.
В официалният годишния финансов отчет /ГФО/ за 2009 г., заверен от одитор и подлежащ на публикуване, допуснатата грешка е отстранена и в него е посочен реалният като размер, дължим на бюджета, корпоративен данък. Допълнително определеният корпоративен данък е внесен през 2010 година.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
Предвид липсата на законова възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, какъв е реда за да уведомите органите на Националната агенция за приходите за допълнително начисленият от Вас и внесен корпоративен данък за отчетната 2009 година. Считате, че в описаната ситуация, допуснатият от Вас пропуск няма характера на грешка от минали счетоводни години.
Изхождайки от изложената фактическа обстановка и съобразно действащата към момента нормативна уредба изказвам следното становище:
Общоприето е под счетоводни грешки в практиката да се разглеждат грешките, допуснати като технически грешки, неверни изчисления, неправилно тълкуване на факти, пропуски при счетоводната отчетност, неправилно прилагане на определени нормативни актове и други. Естествено е счетоводното отразяване на тези пропуснати през текущата година събития и грешки да стане в последващ отчетен период, когато са установени.
Именно в тази хипотеза е описаният от Вас казус: пропуск при счетоводната отчетност /неотчетени приходи/, установен в следващия отчетен период – през 2010 година, след крайния срок за годишно счетоводно приключване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО – 31.03.2010 година.
Заданъчни цели е предвиден механизъм, който да коригира счетоводните записвания в интерес на реалното определяне на данъчните задължения за отчетния период.
Корекцията на счетоводна грешка се извършва съобразно правилата, предвидени в Глава 12 /чл.75-81/ от ЗКПО, в която е предвидено еднакво данъчно третиране както на фундаменталните грешки, така и на тези, които предприятието не определя като фундаментални по смисъла на приложимите счетоводни стандарти.
Изхождайки от изложеното в запитването, Вие не сте изпълнили изискването на закона за отстраняване на допуснатия пропуск чрез корекция на дължимия корпоративен данък в ГДД за отчетната 2010 година. В ЗКПО не е предвиден друг ред за изправяне на счетоводна грешка.
Съгласно текста на чл.6, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ участниците в производствата и техните представители са длъжни да упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави.
Предвид горното, както и обстоятелството, че подадената от Вас ГДД за отчетната 2009 година е с невярно подадени данни, следва да отправите до Националната агенция за приходите уведомление в свободен текст за допуснатата грешка в нея, както и за допълнително определеният от Вас корпоративен данък.
Следва да имате предвид, че съобразно правомощията си, регламентирани с чл.12, ал.1 от ДОПК, при осъществяване на данъчно-осигурителен контрол чрез ревизия или проверка органът по приходите проверява отчетността, счетоводните и други документи, книжа и носители на информация с огледспазване наданъчното иосигурителнотозаконодателство.
В случаите, в които органът по приходите установи, че данъчно задължено лице невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, той е в правомощията си да наложи имуществена санкция, чл.261, ал.1 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар