осигуряване на управител, който е и и съдружник в търговско дружество

2_468/ 24.03.2010 г.
КСО- чл.4, ал.3, т.2
Чл.4, ал.1, т.7
ОТНОСНО: осигуряване на управител, който е ии съдружник в търговско дружество
От изложеното в запитването става ясно, че сте съдружник и управител в дружество с ограничена отговорност. В настоящия момент се осигурявате в дружеството, като самоосигуряващо се лице /съдружник/ на основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Във връзка с изложеното задавате следния въпрос: Длъжни ли сте да имате сключен договор за управлениеи контрол в дружеството и да се осигурявате по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, след като се осигурявате по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, като самоосигуряващо се лице ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принципе изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване на трудовата дейност и продължава до нейнотопрекратяване.
Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
По отношение на дължимите осигурителни вноски върху „неначислени възнаграждения”указание изх.№ 24-00-10/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което се допълва указание 24-00-7/ 25.02.2010 г. пояснява, че неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4. ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, които не са начислени, с други думи не са отразени по съответния начин в счетоводството на лицето съгласно изискванията на основните принципи за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, заложени в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството. Същите могат да бъдат изплатени или неизплатени.
В този смисъл за съдружниците които са вписани и като управители на търговскидружества, но не им е договорено или определено по съответния ред възнаграждение за управление, не възникваоснованиеза осигуряване по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, като изпълнители по договори за управление и контрол.
Когато тези лица упражняват дейност с личен труд в дружеството, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, съгласночл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица.