ДОПК, чл.84, aл. 2,ДОПК, чл.84, aл. 3

Изх. № 53-00-886/23.10.2013 г.
чл. 84, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ., е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-886 от 30.08.2013 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
Физическо лице, гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) е имало карта за постоянно пребиваване в Република България, в което е бил вписан неговият единен граждански номер (ЕГН). След изтичането на срока на картата лицето е получило удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС, в което е посочен личен номер (ЛН). Банката е подавала пред НАП справки за изплатени доходи по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в които е бил посочен ЕГН на лицето.
Физическо лице, гражданин на държава, която не е членка на ЕС е получило разрешение за продължително пребиваване в страната, като в документите му е фигурирал личен номер на чужденец (ЛНЧ). При издаването на разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване, на лицето се присвоява ЕГН.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Кой е номерът за идентификация по смисъла на чл. 84 от ДОПК за физическите лица – личният номер, съответно личният номер на чужденец или единният граждански номер?
2.В случай, че номерът за идентификация на гражданите на държави-членки на ЕС е личният им номер, следва ли банката да съхранява данни и за ЕГН на тези лица?
По така зададените въпроси, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос
Съгласно разпоредбите на чл. 84, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. Лицата, които не попадат в горните случаи, се идентифицират със служебен номер. В чл. 84, ал. 2 от ДОПК липсва нормативно разграничение между хипотезата, в която едно лице разполага само с един от двата номера и поради това би могло да бъде идентифицирано само чрез него, и хипотезата, в която, в различни периоди от време лицето е разполагало с различен номер от посочените видове и впоследствие би могло да бъде идентифицирано чрез който и да било от тях. Предвид това законодателят очевидно не установява правило за приоритет на единия от двата посочени номера, аналогично на установеното с чл. 82, ал. 4, изречение второ и 84, ал. 3 от ДОПК, съобразно което на лицето се издава служебен номер само в случаите, в които то не разполага с ЕГН или ЛНЧ.
Същевременно, обаче, вземайки предвид разпоредбите на специалните нормативни актове, касаещи издаването на документи, в които се посочват такива номера, както и сроковете на валидност на самите документи, например чл. 59 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), следва да се приеме, че лицето следва да се идентифицира с номера, посочен във валидния документ от съответния вид. Това би било в синхрон и с правомощието на органите по приходите да вписват служебно данни в регистъра на НАП въз основа на извършени констатации така, както то е регламентирано в чл. 82, ал. 4, изречение първо от ДОПК.
По втори въпрос
Относно съхранението на информация, която би могла да бъде обект на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), НАП не е компетентна да изразява становище.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »