ДОПК

Изх. № 11-02-15
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Със писмо Изх. № 11-02-15/27.09.2006г. на Изпълнителния директор на НАП, сте уведомени за наличието на данни, свързани с дейността на ……………ЕАД, както и за прокурорската проверка.
Със същото писмо, с оглед препятстване на ………….ЕАД да довърши престъпното деяние и ощети бюджета Ви е указано да определите конкретни служители от ТД на НАП гр. Пловдив и отдел „Данъчна практика“ в Дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив, които да следят дейността /жалби, молби и искания до органите по приходите, публичните изпълнители и Съда/ на ………….ЕАД и свързаните с нея лица и своевременно да уведомяват ЦУ на НАП, Дирекция „ДОМ“.
Със същото писмо Ви процесуалното представителство по делата, свързани с …………ЕАД е възложено на юрисконсултите от ТД на НАП гр. Пловдив и отдел „Данъчна практика“ в Дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив.
С писмо Изх. № 04-01-3217/30.10.2006г. на ТД на НАП гр. Пловдив сте посочили юрисконсулти, които да осъществяват процесуалното представителство по делата, свързани с ………….ЕАД следните служители: …………………….
След получаване на горецитираните указания в Дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив и ТД на НАП гр. Пловдив, във Върховния административен съд по молба на …………..е образувано дело №………….. за отмяна на влязло в сила решение № …………….на ВАС, с което е потвърдено постановлението за налагане на запор на ТДД гр. Пловдив. С определение от 03.05.2007г. петчленен състав на Първа колегия на ВАС по дело №……………. е дал ход на делото по същество и е обявил делото за решаване.
В тази връзка следва незабавно да изпратите в ЦУ на НАП писмени обяснения, защо за завеждането на дело № …………във ВАС не е уведомена Дирекция „ДОМ“ в ЦУ на НАП, защо процесуални представители от страна на НАП по същото дело са юрисконсулти, не от посочените в писмо Изх. № …………..на ТД на НАП гр. Пловдив служители, както и защо не сте уведомили Върховният административен съд по дело №……………..за прокурорските преписки.
//

Оценете статията

Вашият коментар