ЗДДС, чл.26, aл. 1,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 1,ЗДДС, чл.113, aл. 9

Изх. № 20-00-13
10.01.2012 г.
ЗДДС,
чл.26, ал.1 и ал.2
чл.82, ал.1
чл.113, ал.9
Фактическата обстановка, която е изложената в запитването е следната:
Национална асоциация „… има сключен договор с агенция … за изплащане на комисиона за набиране на изложители за изложението …2011 г. в размер на 8 евро на кв.м. и съгласно справката за дължимата сума за изложбата има изложбена площ, на която са изградени щандове от …– 428 кв.м х 8.00 евро = 3424 евро или равностойност в лева-6696, 76 лв. В справката е посочено, че всички суми в настоящата справка са с включен ДДС.
На 23.12.2011 г. е получен превод по банков път на 5580,63 лв. или с 1116, 13 лв. по-малко от сумата по договор.
След запитване по телефона от Ваша страна Ви е било отговорено, че тъй като не сте регистрирани по ЗДДС … няма законово основание да преведе цялата сума, а сумата след приспадане от тяхна страна на ДДС.
В запитването са поставени въпросите:
– Правилно и законосъобразно ли е Национална асоциация … да бъде ощетена с разликата в крайната сума за това, че не е регистрирана по ДДС и агенция … на какво основание превежда сума, която е данъчна основа?
– Фактурата от страна на Национална асоциация … редно ли е да бъде издадена за преведената сума от 5580, 63 лв.или за цялата дължима сума по справката за 6696, 76 лв ?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
По смисъла на чл.82, ал.1 от закона, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.113, ал.9 от ЗДДС, съгласно която данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл.97а, ал.1 и 2, чл. 99 и чл.100, ал.2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.
Във връзка с гореизложеното, Национална асоциация …, в качеството си на доставчик, не следва да начислява ДДС, тъй като не е регистрирана по ЗДДС. Тя следва да издава фактура, в която да посочи данъчната основа, определена по реда на чл.26 от ЗДДС.
Съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на закона е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.’

Оценете статията

Вашият коментар