прекратяване на облагането при кражба на превозни средства

Изх. № 08-Я-1
Дата: 01.03.2013 год.
ЗМДТ, чл. 60, ал. 5 в редакцията му до 01.01.2010 год.
относно:прекратяване на облагането при кражба на превозни средства
В отговор на поставения въпрос Ви уведомяваме:
С влизане в сила на новата ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ се създаде ново правило, според което облагането с данък се преустановява от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. Това правило обхваща и случаите на противозаконно отнети /откраднати/ превозни средства. Когато кражбата на превозно средство и прекратяването на регистрацията му в «Пътна полиция» са се осъществилипреди 01.01.2010 г.,но лицето е уведомило данъчния орган след 01.01.2010 г., прекратяването на облагането се извършва от месеца, следващ месеца на отнемането /кражбата/, в съответствие с нормата, действаща към момента на осъществяване на тези обстоятелства – чл. 60, ал. 5 ЗМДТ, в редакциятаму до 01.01.2010 г. Според чл. 60, ал. 5 ЗМДТ, в редакцията до 01.01.2010 г.,«за унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.”
В случаите, в които кражбата на превозно средство е осъществена преди 01.01.2010 г., а регистрацията в «Пътна полиция» е настъпила след тази дата, прекратяването на облагането се извършва отново от месеца, следващ месеца на противозаконното отнемане /чл. 60, ал. 5 ЗМДТ, в редакциятаму до 01.01.2010 г./, доколкото основанието за прекратяване на облагането вече е възникнало до изменението на правната норма и данъчнозадълженото лице има право да се възползва от по-благоприятния режим, който е бил в сила към момента на събитието.При кражба на превозно средство пред общинския орган в тези случаи данъчнозадълженото лице представя документ за заведена преписка за кражба на превозното средство, издадено от разследващия орган от съответното РПУ или друг документ .
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРНА НАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар