доставка на стока с монтаж и инсталация

Изх. № 24-33-70……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: доставка на стока с монтаж и инсталация
Уважаема госпожа ………,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-70/09.02.2007 г.,Ви уведомява следното:
Дружеството сключва договор за доставка на производствено оборудване, включително инсталация, монтаж и пускане в действие. Доставчик е фирма, регистрирана по ДДС в Швеция. Договорено е извършване на авансово плащане, за което ще се издадат фактури от шведската фирма.
Поставени са въпроси за документиране на авансовите плащания, начисляване на данъка при доставката и приложимостта на чл.82, ал.2, т.4 от ЗДДС, както и за правото на приспадане на данъчен кредит.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
По смисъла на чл.13, ал.4, т.2 от закона, не е вътреобщностно придобиване придобиването на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика.
В тези случаи, съгласно разпоредбите на чл.82, ал.2, т.4 от ЗДДС, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика – когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка.
В настоящия случай е приложима горната хипотеза, тъй като доставчика е установен в друга държава членка- Швеция и монтажа и инсталацията се осъществяват от него.
Получателя по доставката издава данъчен документ – протокол по чл.117 от ЗДДС, с реквизитите и в сроковете, предвидени в закона.
По смисъла на чл.86, ал.1 от закона, регистрираното лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1.издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2.включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен
период в справката- декларацият за този данъчен период;
3. посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон – за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
При авансови плащания по доставка на стоки, които се монтират или инсталират, се прилагат общите разпоредби на закона.
Съгласно чл.25, ал.5 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие / датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена/:
1.данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
2.възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
По смисъла на чл.25, ал.6 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
Тези разпоредби са приложими и при авансово плащане във връзка с доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика. В този случай, данъка е изискуем на датата на авансовото плащане и възниква задължение за начисляване на данък, чрез издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбите на чл.71, т.2 от ЗДДС, условието за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит е лицето да е издало протокол по чл. 117 и е спазило изискванията на чл. 86 – в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма. Правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък при авансовите плащания и при прехвърляне на собствеността върху стоката ще е налице, при условие, че са спазени разпоредбите на ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар