покупка на товарен автомобил от физическо лице в Австрия и задължения по зддс

Изх. № 24-33-517……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: покупка на товарен автомобил от физическо лице в Австрия и задължения по зддс
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-517/14.12.2007 г.,Ви уведомява следното:
Дружеството е закупило употребяван товарен автомобил от физическо лице в Австрия. Автомобилът ще се използва в дейността на фирмата и не е предназначен за продажба. Сделката е оформена с договор за покупко-продажба.
Поставен е въпрос налице ли е основание за самоначисляване на данък.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
По смисъла на чл.84 от закона, данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването.
Ако доставчикът е австрийско физическо лице, което не е регистрирано за целите на ДДС в държава членка, не е налице хипотезата за вътреобщностно придобиване. За получателя по тази доставка не възниква задължение за начисляване на данък.

1/5

Вашият коментар