Прилагането на чл. 78 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Изх. № 24-33-88/07
Дата: 29.10.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 78.
ОТНОСНО: Прилаганетоначл.78отЗаконаза данъцитевърху доходитена физическите лица.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-33-88/18.08.2008 г., Ви уведомявам следното:
Разпоредбите на чл. 78 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) кореспондират с разпоредбите на Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. В директивата е регламентирано, че предвид структурните различия, Австрия, Белгия и Люксембург не могат да прилагат автоматичния обмен на информация едновременно с останалите държави – членки. По време на преходния период, като се вземе предвид, че данъкът, удържан при източника, може да осигури минимално ниво на ефективно данъчно облагане, особено при ставка, нарастваща прогресивно до 35%, тези три държави – членки следва да прилагат данък, удържан при източника, върху доходите от спестявания, предмет на директивата.
Данъкът, удържан при източника в тези държави – членки, се начислява и внася от лицето, изплащащо доходите – т. нар. агент-платец. В тази връзка, за целите на ЗДДФЛ и в съответствие с директивата е установена легална дефиниция на понятието „агент-платец“ – всяко лице, извършващо стопанска дейност на територията на Кралство Белгия, Република Австрия и Великото Херцогство Люксембург, което изплаща доход от спестявания на местни физически лица по този закон, включително когато е посредник при изплащането на дохода.
В директивата е установено изискването държавите – членки да предвидят в законодателствата си правото на данъчен кредит за удържания данък при източника или правото на възстановяването му. Именно това изискване е въведено в нашето законодателство е разпоредбите на чл. 78 от ЗДДФЛ. За да се приложат разпоредбите на данъчния закон, заинтересованото лице следва да предостави на органите по приходите удостоверение за размера на данъка върху доходите от спестявания, удържан в съответната страна.
Във връзка със запитването Ви е необходимо уточнението, че по силата на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от лихви по влогове и депозити в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки и в местни взаимоспомагателни каси. Към настоящия момент в данъчния закон не е налице разпоредба, освобождаваща от облагане лихвите от източник в чужбина, придобити от
местни физически лица. Следователно, в качеството им на облагаеми доходи, тези лихви подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

1/5

Вашият коментар