доставка на услуги и облагането им с ДДС

Изх. № 24-33-443
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: доставка на услуги и облагането им с ДДС
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-443/23.10.2007 г.,Ви уведомява следното:
В писменото запитване е посочено, че фирмата извършва следните дейности – трудово-посредническа дейност в България и в чужбина, набиране и подбор на кандидати за апробация и специализация в Германия.
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате услуги услуги по набавяне на кандидати, желаещи специализация в Германия, езикови тестове, документи за апробация /признаване на диплома/, предоставяне на одобрените кандидати на възложителя. Получатели на услугите са регистрирани и нерегистрирани за целите на ДДС лица в рамките на Европейската общност.
Поставеният въпрос по същество е свързан с определяне режима на облагане на доставките, извършени от българското дружество за целите на ДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение при доставката на услуга е разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установилсвоята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Следва да се има предвид, че ЗДДС предвижда редица изключения от основния принцип. Услугата по обработка на данни или предоставяне на информация попада в изключенията от общия принцип и за нея е приложима разпоредбата на чл.21, ал.З, т. 2, б. „г“ от ЗДДС.
Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице,
установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2.доставяните услуги са сред изчерпателно изброените, като в буква „г“ е посочено
„обработка на данни или предоставяне на информация “.
Предвид гореизложеното, когато получател по доставката „обработка на данни или предоставяне на информация “ е немска фирма, регистрирана по ДДС или нерегистрирана по ДДС в Германия, предвид факта, че получателя е данъчно задължено лице, установено в държава-членка-Германия, мястото на изпълнение за тази доставка е Германия. За българския доставчик не възниква задължение за начисляване на данък, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната – чл.21, ал.З, т.1 и т.2, буква „г“ от З ДДС. Това е основанието за неначисляване на данък, което следва да се отрази в издадения данъчен документ.
//

Оценете статията

Вашият коментар