доставка по чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗДДСУважаеми господин……………….,

Изх. № 24-31-375……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: доставка по чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗДДС
Уважаеми господин……………….,
Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 24-31-375/07.11.2007 г., Националната агенция за приходите Ви уведомява следното :
Извършването на „инвестиции и трайни подобрения“ от наемател в недвижим имот, собственост на наемодателя е доставка на услуга по смисъла на чл. 9, ал.2, т. 4 от ЗДДС , където доставчик е наемателят . Когато данъкът стане изискуем доставчикът начислява ДДС като спазва условията на чл. 86 от ЗДДС .
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем / чл. 68, ал. 2 от ЗДДС/.
Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за вас като получател по доставката правото на приспадане на данъчен кредит е налице ако услугата се използа за извършване на облагаеми доставки . Тъй като в случая получената услуга се използва за извършване на облагаема доставка – отдаване под наем на ресторант, за вас като получател по доставката с предмет направените „инвестиции и трайни подобрения“ правото на приспадане на данъчен кредит е налице ако са изпълнени условията на чл. 71 от ЗДДС . Ако получената услуга ще се използва както за облагаеми доставки, така и за дейности за които няма такова право /примерно, за освободени доставки и/или дейности извън независимата икономическа дейност / тогава е налице правото на приспадане на частичен данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС .
//’

Оценете статията

Вашият коментар