право на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка

Изх. № 24-31-378
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: право на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
Уважаеми господин,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-31-378/ 12.11.2007г. но описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването през месец юли 2007г. сте закупили ремарке от лице. регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. За извършената покупка притежавате фактура, в която данъкът е посочен на отделен ред.
Въпросът, свързан с така изложената фактическа обстановка е: има ли дружеството право на данъчен кредит за закупената стока, за която фактурата е включена в подадения в срок регистрационен описа на наличните активи по чл.74 от ЗДДС, посочвайки платения данък в дневника за покупки за следващ данъчен период.
Съгласно чл.74. ал.2 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:
1.налице са изискванията на чл. 69 и 71;
2.доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния
документ и доставката е била облагаема към тази дата;
3.регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на
регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация;
4. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи – до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.
В конкретния случай не е изпълнено условието поставено в т.1 – описаната доставка не попада в нито една от хипотезите на чл.69 от ЗДДС, тъй като:
-фирмата-доставчик не е регистрирано по ЗДДС лице;
-данъкът не е начислен при внос на стоки по смисъла на чл.56 и чл.57 от ЗДДС;
– данъкът не е бил изискусм от дружеството като платен по глава осма от ЗДДС.
Предвид изложеното за дружеството не са налице обстоятелствата, които му дават
право на приспадане на данъчен кредит за посочения актив.
//

Оценете статията

Вашият коментар