доставки с място на изпълнение в Република България, въпросите Ви са извънредно общи и неясни, което не дава възможност да изразим конкретно становище. Данъчното третиране на доставките зависи от множ

Изх. № 94-И-165
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-И-165 от 05.10.2007г., Ви уведомявам следното:
Част от въпросите, зададени във Вашето запитване, са от компетентността на Агенция митници, а друга част – от компетентноста на данъчната или митническата администрация на Унгария. В частта, касаеща данъчното облагане с ДДС относно доставки с място на изпълнение в Република България, въпросите Ви са извънредно общи и неясни, което не дава възможност да изразим конкретно становище. Данъчното третиране на доставките зависи от множество обстоятелства, относими към конкретните доставки.
В чл.17 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са регламентирани основните права на задължените лица, сред които са: право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс (ал.1, т.2) и правото да им бъде предоставена информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения (ал.1, т.5, б.“б“).
На правата на задължените лица съответстват функциите и правомощията на Националната агенция за приходите, определени с чл.З, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), а именно: да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет на страницата на агенцията.
Следователно, горецитираното правомощие на НАП да осигурява необходимата информация и да разяснява правата и задълженията на задължените лица касае само техните конкретни права и задължения.
Предвид гореизложеното следва да имате предвид, че заинтересованото лице може да получи становище по интересуващите го въпроси след като:
“се идентифицира като задължено лице и
•изложи максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, касаещи осъществяваната от него дейност и имащи значение за данъчното му облагане.
Доколкото част от зададените от Вас въпроси имат отношение към режима на вътреобщностните доставки по ЗДДС, приложено, изпращаме ви копие от писмо изх.№24-00-27/21.04.2007г., в което ЦУ на НАП е изразило становище относно правната регламентация на вътреобщносттните доставки по чл. 7, ал. 1 и чл. 7, ал.4 от ЗДДС.
Приложение: писмо изх.№24-00-27/21.04.2007г. на ЦУ на НАП.
//

Оценете статията

Вашият коментар