ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 2,ЗДДФЛ, чл.80

Изх. № 94-И-172
Дата: 11.11.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1 , т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 80.
Внае постъпила Ваша жалба, препратена по компетентност от отдел „Приемна“ на .
Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
Определение на понятието „земеделски производител“ е дадено в § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Това са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба. Предвидената данъчна преференция се ползва само за придобитите от лицата доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходи от производство на декоративна растителност.
Придобитите доходи от нерегистрираните земеделски производители се облагат по реда на чл. 29, т. 1, буква „а“ от ЗДДФЛ, като се намаляват с 40 на сто разходи за дейността.
Независимо от данъчните преференции за освобождаване от данък на доходите на земеделските производители и тютюнопроизводителите – физически лица, те следва да ги декларират, на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 53, ал. 1 от същия закон годишната данъчна декларация за доходите от предходната година се подава до 30 април на следващата година. Към нея се прилага и фотокопие от документите за регистрация на земеделския производител, съответно тютюнопроизводител.
С подаването на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ данъчният субект изпълнява свои законови задължения. В тази връзка в закона се регламентирани административно -наказателни разпоредби, отнасящи се до лицата, които не подадат в законоустановения срок декларацията си, не посочат или посочат обстоятелства, водещи до определяне на
данък в по-малък размер или до освобождаване от него. Административно-наказателната отговорност на тези лица в т. ч. и земеделските производители и тютюнопроизводители се изразява в налагане на глоба, съответно имуществена санкция. При повторни нарушения са предвидени по-тежки санкции (чл. 80 от ЗДДФЛ).
Недекларирането или невярното деклариране на доходите се установява чрез упражняване на предвидените като правомощия на органите приходите данъчни проверки и ревизии.
При установени несъответствия се дължи заплащане на пълния размер на данъка, както и се реализира предвидената в закона административно-наказателна отговорност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *