доставчика на стоки, които физическо лице възнамерява да закупи и впоследствие да продаде? Може ли този доставчик да бъде друго физическо лице, или следва да е юридическо такова?

Изх. № 94-00-118/17.08.2012 г.
Чл. 25, ал. 2 – ал. 5, чл. 25, ал. 6, т. 1, чл. 26, чл. 27от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-118 от 30.05.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка:
Зададени са следните въпроси:
1.Установява ли законът ограничения относно доставчика на стоки, които физическо лице възнамерява да закупи и впоследствие да продаде? Може ли този доставчик да бъде друго физическо лице, или следва да е юридическо такова?
2.Съществува ли задължение за физическите лица да заплащат ДДС върху стойността на придобити стоки, които лицата са промотирали?
По така зададените въпроси и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос
Данъчното законодателство не установява ограничения относно качеството на лицата, които могат да бъдат доставчици на стоки и услуги. Същите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Поради това без значение е дали ще закупите стoките, които възнамерявате да препродадете, от физическо или от юридическо лице.
По втори въпрос
Законът за данък върху добавената стойност не задължава пряко купувача на стока или получателя на услуга да заплаща данък върху стойността на стоката или услугата. Чл. 25, ал. 6, т. 1 от същия закон, обаче, установява задължение за всяко регистрирано по закона лице, независимо дали то е физическо или юридическо лице, да начисли данък при възникване на данъчното събитие за всяка отделна доставка. Датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на чл. 25, ал. 2 – ал. 5 от ЗДДС. Възникването на това задължение не е поставено в зависимост от намерението на купувача – получател по доставката и в този смисъл не зависи от това дали получената стока или услуга ще бъде впоследствие реализирана в стопанския оборот, или ще бъде потребена за собствени нужди на получателя по доставката. Поради това, при покупко-продажба на стока по облагаема доставка, доставчик, по която е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали то е физическо или юридическо лице, последното е задължено да начисли ДДС върху данъчната основа, която по силата на разпоредбите на чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС, може да бъде формирана изцяло или частично от продажната цена на стоката.
В случай, че доставчикът не е регистриран по ЗДДС, то за него не възниква задължение да начислява данък.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар