годината на продажба на земеделската земя при описаната фактическа обстановка, настоящото становище се основава на действащият Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в сила

2_558/27. 02.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б”
Отправeно е писмено запитване, в коетое поставен следният въпрос:Подлежи ли на облагане дохода от продажба на земеделска земя, която Ви е дарена от майка Ви?
Тъй като запитването не съдържа данни, относно годината напродажба на земеделската земя при описаната фактическа обстановка,настоящото становище сеосновава надействащиятЗакон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в сила от 01.01.2007г.
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този законса доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. В чл. 13, ал. 1 отЗДДФЛ са обхванатидоходите, които са необлагаемипо смисъла на този закон, като липсва специално правно основание за такива да се считати доходите от продажба на имущество, придобито по дарение. Тъй като в конкретния случай е поставен въпрос свързан с продажба на недвижим имот, имайте предвид нормата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б” от същия закон, според която не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на: до два недвижими имота, както иселскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата напродажбата или замянатаса изминали повече от 5 години.
В конкретния случайза да се отговори на въпроса Ви подлежи ли на облагане дохода, който сте придобили от продажбата наземеделската земя е от съществено значениеопределянето надатата на придобиване от Ваша страна на тази земеделска земя / т. е датата на която Ви е дарена /Ако към датата на продажбата на тази земяса изминалиповече от 5 години от датата на придобиването й, дохода от тази сделка не подлежи на облагане предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗДДФЛ и съответно не подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че за придобития доход не е приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗДДФЛ, дохода, който сте придобили подлежи на облагане и деклариранев приложение №5 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона.
На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. В тази връзка следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 33, ал.6, т. 3 от с.з., според която цената на придобиване на имущество, придобито по дарение енула.

Оценете статията

Вашият коментар