ППЗДДС, чл.121, aл. 1,ППЗДДС, aл. 2, параграф 1

2_567/02.04.2012 г.
чл. §1, ал.2 от ДР на ППЗДДС и чл.121, ал.1 от с.пр.
Като земеделски производител сте регистриран от 11.02.2003 г. в ОД „Земеделие и гори” – гр. …. с ЕГН …….. В регистър БУЛСТАТ имате издаден идентификационен код ….. от 06.10.2004 г. като земеделски производител. Посочвате, че имате фирма ЕТ „……”, която е била регистрирана по ЗДДС за периода 19.10.1994 г. – 23.12.1997 г., с данъчен номер …. и БУЛСТАТ ….., но е прекъснала дейността си от 01.02.2001 г.
С Акт за регистрация по ЗДДС от 2008 г. сте регистриран по с.з. като ЗП В. Петров, в т.ч. собственик на ЕТ „….”, с идентификационен номер по ДДС BG ….. В удостоверението за регистрация по ЗДДС е посочен идентификационен номер BG……
Поставяте следните въпроси:
1.Кой номер да посочите във фактурата за Булстат/ИН?
2.Как да подавате СД по ЕГН или по БУЛСТАТ?
С оглед изложеното в запитването и действащата нормативна уредба, свързана със Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/изразявам следнотостановище:
При регистрация по ЗДДС се издава идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице. Съгласно §1, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗДДС “идентификационен номер“ за целите на правилника е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ – на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г) (предишна втора б. “в“ – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви “а“ – “в“ и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Видно от разпоредбата на чл. 94, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
Физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от броя на наличните вписвания по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ или вписването им в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР).
В случаите когато физическото лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво качество осъществява независимата си икономическа дейност – търговец, земеделски производител и т.н., за целите на облагането с ДДС, данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.
Ето защо в конкретния случай е издаден Акт за регистрация по ДДС нафизическото лице В.Петров, в т.ч. собственик на ЕТ „….”, с ЕГН… и ЕИК по БУЛСТАТ на търговеца ………
В удостоверението за регистрация по ЗДДС е посочен идентификационен номер BG…… /който включва единния идентификационен код по БУЛСТАТ на ЕТ „….” и префикса „BG”/,което означава, че независимо в какво качество осъществявате дейността си – като земеделски производител или като ЕТ, след датата на регистрация по ЗДДС на физическото лице, следва да се разчитате по този закон, за всички извършвани от Вас доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС регламентира, че физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност, с оглед на което всички издавани и получавани от Вас фактури трябва да съдържат като задължителен реквизит идентификационния Ви номер по ДДС BG……
Същевременно, чл.121, ал.1 от ППЗДДС задължава регистрираните по ЗДДС лица да водят документация и отчетност и съобразно изискванията на ЗСч. В чл.7, ал.1, т.3 от ЗСч. е указано, че първичния счетоводен документ, адресиран до други предприятия следва да съдържа и номер за идентификация по чл.84 от ДОПК на издателя на документа, като по силата на ал.9 от същия член едноличният търговец се идентифицира само чрез единен идентификационен код по БУЛСТАТ, с оглед на което считаме, че като втори идентификационен номер в документите по ЗДДС /фактури, СД, дневници за покупки и продажби/ следва да се посочваединния идентификационен код по БУЛСТАТ, получен в качеството Ви на едноличен търговец.

Оценете статията

Вашият коментар