идентификационен номер, който следва да бъде трайно вписан във фактура, съгласно чл. 78 от ППЗДДС за физическо лице-нотариус, притежаващо ЕИК по БУЛСТАТ, различен от ЕГН.

Изх. № 24-32-224……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: идентификационен номер, който следва да бъде трайно вписан във фактура, съгласно чл. 78 от ППЗДДС за физическо лице-нотариус, притежаващо ЕИК по БУЛСТАТ, различен от ЕГН.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ……….,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-32-224/27.06.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам за следното:
1. В § 1, ал. 1 на Допълнителните разпоредби на ППЗДДС е посочено, че за целите на този правилник:
“Идентификационен номер “ е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ – на вписаните в регистър
БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер илиличният номер на чужденец – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г) (предишна втора б. “в“ -ДВ, бр, 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84 ал. З от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви“а“ -“в“ и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. Издадено е указание с Изх. № 20-00-708/05.06.2007 г. за създаване на единна практика, касаещи издаването на идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС (приложение към настоящото писмо);
С оглед на горепосоченото Ви информирам, че в издаваните фактури от физическо лице, нотариус вписано в регистър „БУЛСТАТ“ следва да е трайно вписан при отпечатването единният идентификационен код по БУЛСТАТ.
//
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПРИХОДИТЕ:’

Оценете статията

Вашият коментар