Определяне на режима на облагане по ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на физическо лице – нотариус по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, извършващ предвидените в законите нотариални действия&lt

Изх. № 94-M-15
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на физическо лице – нотариус по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, извършващ предвидените в законите нотариални действия
УВАЖАЕМА ………………….,
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх.№ 94-М-15 от ………….2007 г. по описа нана НАП, свързано с тълкуването на разпоредбата на чл.З, ал.З от ЗДДС и приложимостта й в случаите на извършване на нотариални действия от физическо лице – нотариус по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Ви уведомяваме следното:
С приемането на новия ЗДДС и влизането му в сила от 1 януари 2007 г. беше извършена промяна в режима на данъчното облагане на услугите, извършвани от нотариус по Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, които до тази дата бяха освободени по силата на чл.ЗЗ, ал.1 като приравнени на правни услуги на основание чл.43 от ЗДДС /отм./. При действието на новия ЗДДС извършването на нотариални дейности представлява независима икономическа дейност и предоставените услуги са облагаеми.
В чл.З, ал.2 от ЗДДС е записано, че независима икономическа дейност е упражняването на свободна професия, включително и от нотариуси. Това изрично посочване на нотариусите като лица, упражняващи свободна професия, макар и в обща по своя характер разпоредба, каквато е тази на чл.З, ал.2 от ЗДДС, налага извода, че именно за тази категория лица няма да се прилагат изключенията, предвидени в чл.З, ал.З и ал.З от ЗДДС.
Този извод се налага и от чл. 9, ал.1 от ЗННД, а именно, че нотариусът не може едновременно:
1.да бъде народен представител, министър, кмет или общински съветник;
2.да заема длъжност в държавен или общински орган;
3.да работи по трудово правоотношение;
4.да упражнява адвокатска професия;
5. да извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации.
Разпоредбата на чл.З, ал.З, т.2 на ЗДДС, на която Вие се позовавате в запитването си, е изменена с ДВ, бр. 108/2006 г. и според нея независима икономическа дейност не представлява дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон – по управление и контрол на юридически лица. Нотариусите са физически лица, които не са еднолични търговци и дейността им е уредена със закон, но предвид изричната забрана в чл.9, ал.1, т.5 от ЗННД, те не попадат под хипотезата на чл.З, ал.З, т.2 от ЗДДС.
По силата на §1 т.29 от ПЗР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица нотариусите попадат в кръга от лицата, упражняващи свободна професия. Нотариусите подлежат на задължително социално осигуряване при условията и по реда, установени за лицата, упражняващи свободни професии /чл.31 от ЗННД/. Нотариусът е длъжен да води счетоводство /чл.ЗЗ от ЗННД/, въпреки, че не е предприятие по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството. Това е още един довод в подкрепа на факта, че нотариалната дейност представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.З, ал.2 от ЗДДС – извършва се от лица, упражняващи свободна професия, редовно и срещу възнаграждение, поради което за тази дейност нотариусите се явяват данъчно задължено лице по ЗДДС.
С оглед на това, предоставяните от нотариусите услуги, представляващи нотариални действия по ЗННД в случаите, когато са с място на изпълнение на територията на страната, ще се третират като облагаеми доставки.
По тези съображения, за извършвани услуги от нотариус по ЗННД, в случай, че са регистрирани за целите на ЗДДС, следва по силата на чл.82, ал.1 от ЗДДС да се начислява данък върху добавената стойност в размер на 20 на сто /чл.66, ал.1 от ЗДДС/ от нотариусите, които имат качеството на “доставчик по облагаеми услуги“.
Фактури могат да не се издават, независимо дали ще бъдете регистрирано или не по ЗДДС лице, когато получател е данъчно незадължено физическо лице /чл.113, ал.З, т.1 от ЗДДС/, а ако сте нерегистрирано лице, когато за доставките:
а) се издава документ по реда на специален закон, иди
б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица, или
в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
//
1

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *