издаване на акт за установяване на публично държавно вземане от Съвета за електронни медии

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 98593099
Изх. № 26-00-65
Дата: 15.08.2014 год.
ДОПК, чл. 162, ал. 2, т. 3;
ДОПК, чл. 166, ал. 2;
АПК, чл. 21;
ЗРТ, чл. 38, ал. 1;
ЗРТ, чл. 102, ал. 1;
Тарифата за таксите за радио и телевизионна дейност
Относно: издаване на акт за установяване на публично държавно вземане от Съвета за електронни медии
По повод на постъпила вна Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваша молба, в която поставяте въпроси относно правно-организационната форма на Съвета за електронни медии (СЕМ) и съответно неговите компетенции за издаване на актове за установяване на публични държавни вземания, считам следното:
Така поставените от Вас въпросикореспондират с осъществения, в производство пред Върховния административен съд, съдебен контрол на взето от СЕМ решение за издаване на Акт за публично държавно вземане на Сдружение с нестопанска цел ……… за дължимост, по основание и размер на такси, съгласно съответните разпоредби от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и Тарифата за таксите за радио и телевизионна дейност. В тази връзка, от направена справка е констатирано, че позовавайки се на предоставената от закона възможност за обжалване на административните актове, каквито са и издаваните от СЕМ актове за установяване на публично държавно вземане е оспорен, издадения на Сдружение с нестопанска цел ………. Акт за установяване на публично държавно вземане от 2013 г.
С решение от 2014 г. на 5-членен състав на ВАС е оставено в сила решение от 2014 г. на 3-членен състав на ВАС, като законосъобразно и обосновано, а жалбата на Сдружението против Акт за установяване на публично държавно вземане от 2013 г.
на Съвета за електронни медии е отхвърлена като неоснователна. Решение № ……. от 2014 г. на 5-членен състав на ВАС е окончателно.
Извън горното, съгласно чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК публични държавни вземания са вземанията за държавни такси, установени по основание със закон. В тази връзка таксите за радио и телевизионна дейност представляват публично държавно вземане по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), тъй като са установени по основание със закон, а техния размер е определен с Тарифата за таксите за радио и телевизионна дейност, чието правно основание за издаване е чл. 102, ал. 6 от ЗРТ.
Според чл. 166, ал. 1 от ДОПК установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон, а според ал. 2, ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публичното вземане, то се установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава по реда за издаване на административен акт, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс(АПК). Освен това, сами по себе си актовете на СЕМ, с които взема решение да издаде акт за публично държавно вземане са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и съгласно нормата на чл. 38, ал. 1 от ЗРТ подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. В този ред на мисли, предвид посочената правна регламентация следва, че СЕМ разполага със законова компетентност да установя публичните държавни вземания по ЗРТ и съответно да издава актове за установяване на публични държавни вземания. По този въпрос практика на Върховния административен съд е еднопосочна, по който три и петчленните състави са се произнасял неведнъж.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар