Социално и здравно осигуряване на чуждестранни физически лица, осъществяващи трудова дейност на територията на Р България

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 98593099
Изх. № 26-В-21
Дата: 15.04.2011 год.
ДОПК, чл. 80, ал. 1.
ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на чуждестранни физически лица, осъществяващи трудова дейност на територията на Р България
В отговор на Ваше писмено запитване с вх. № 26-В-21/17.03.2011г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме за следното:
Съгласно информацията, изложена в писменото запитване американско предприятие – юридическо лице желае да изплаща трудови възнаграждения и осигурителни вноски на двама свои служители-американски граждани, които ще извършват маркетинг и проучване на пазара, съдействие и спомагане на американската фирма в България. Направеното запитване е дали е необходимо регистрация на търговско представителство на американското дружество в България, с оглед изплащане на трудовите възнаграждения на работниците и заплащане на осигурителните им вноски.
В запитването не е посочен характера на правоотношенията, въз основа на които лицата ще полагат труд на територията на България и приложимото законодателство по отношение на тези правоотношения. Изложената фактическа обстановка не е достатъчна за да се определи възникват ли задължения за осигурителни вноски по българското законодателство по отношение на лицата, съответно придобиват ли те или работодателя им качеството на задължени лица по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С оглед гореизложеното изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 80, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица. Разпоредбата на чл. 14 от ДОПК дефинира видовете задължени лица. Според цитираната правна норма задължени лица са физическите и юридическите лица, които: 1. са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски; 2. са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски; 3. отговарят за задължението на лицата по т. 1 и 2.
Ако американското дружество притежава качеството на задължено лице по чл. 14 от ДОПК, то същото подлежи на вписване в регистъра на задължените лица на Националната агенция за приходите.
Регистрацията се извършва чрез служебно вписване на данни в регистъра, като:
Данните за лицата, вписани в Търговски регистър / регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно, въз основа на данните от Търговския регистър / регистър БУЛСТАТ, водени от Агенцията по вписванията.
Служебно вписване на данни в регистъра, извън подлежащите на вписване данни от Търговски регистър / регистър БУЛСТАТ, се извършва въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите.
Идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър – чрез единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията. Юридическите лица, които не попадат в тази хипотеза, се идентифицират чрез служебен номер. В случаите когато чуждестранното юридическо лице има качество на задължено лицепо ДОПК и не подлежи на вписване по Закона за Регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър, то следва да подаде в компетентната териториална дирекция на НАП искане за регистрация на чуждестранно нефизическо лице (Обр. ОКд 213), като към искането следва да приложи копие от съответните документи, доказващи описаните в искането регистрационни данни.
По отношение на задължението на физическите и/или юридическите лица за вписване в регистър БУЛСТАТ и търговския регистър Националната агенция за приходите не е компетентна.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
КРАСИМИР СТЕФАНОВ

Оценете статията

Вашият коментар