издаване на данъчен документ за документиране на доставки по реда на ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 26-В-30
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: издаване на данъчен документ за документиране на доставки по реда на ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-В-30/………..2007г. на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Въпросите Ви са относно :
Възможно ли е Търговското представителство на чуждестранна авиокомпания да издава фактура за извършени от авиокомпанията доставки ?
Следва ли за доставки – услуги по превоз на товари, извършени от чуждестранната авиокомпания с получател българска спедиторско дружество да бъде начисляван данък върху добавената стойност ?
По първи въпрос :
В запитването Ви е посочено, че чуждестранната авиокомпания е регистрирана по ЗДДС чрез акредитиран представител. Т.е. съгласно разпоредбата на чл. 133, ал.1 от ЗДДС чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител. “Постоянен обект“ по смисъла на параграф 1, т. 10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна. В случая чуждестранната авиокомпания извършва икономическа дейност чрез търговското си представителство съгласно Постановление № 186 на МС от 23.09.1992г. Със същото постановление на чуждестранните авиокомпании в РБългария се предоставя право да извършват чрез представителствата си продажба на собствени транспортни документи. Независимо, че търговските представителства на чуждестранни авиокомпании не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност съгласно чл.6, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите (в сила до 01.08.2007г.), съответно чл.24, ал.2 от същия закон (в сила до 01.08.2007г.), на основание Постановление № 186/92 на МС чуждестранните компании, чрез търговските си представителства осъществяват стопанска дейност.
Предвид горното следва да се приеме, че данъчно задълженото лице в този конкретен случай за осъществената стопанска дейност е самото чуждестранно лице – чуждестранната авиокомпания. Съгласно чл. 113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е
1
длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. В случая за извършените услуги във връзка с превоз на товари и пътници данъчно задълженото лице е чуждестранната авиокомпания и тя като такова е длъжна да издаде фактура за тези доставки, в която е посочена като доставчик. Разбира се, няма пречка чуждестранното лице /чуждата авиокомпания/ да упълномощи акредитирания си представител или търговското си представителство да издават фактури за извършените доставки от негово име и за негова сметка. Следва да имате предвид разпоредбата на чл. 113, ал.З, т.4 от ЗДДС, съгласно която фактура може да не се издава за продажби на самолетни билети. Превозът на пътници съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДС е облагаема доставка с нулева ставка, когато превозът се извършва:
1.от място на територията на страната до място извън територията на страната, или
2.от място извън страната до място на територията на страната, или
3.между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Съгласно чл.29, ал.2 от ЗДДС за превоз на пътници по ал. 1 от същата разпоредба се смята и
превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника.
По втори въпрос:
Относно определянето на характера (облагаеми, или освободени) на доставките – услуги във връзка с превоз на товари, извършвани от чуждестранната авиокомпания чрез “постоянен обект“ – търговско представителство е приложимо становище изготвено от Дирекция “Данъчна политика“,с Изх. № 93-04-44/08.03.2007г.
Приложение: становище нас Изх. № 93-04-44/08.03.2007г.
//
1

Оценете статията

Вашият коментар