ППЗДДС, чл.79, aл. 2,ППЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3

Изх. № 26-В-42
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно : извършване па услуга с недвижим имот по смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-В-42 / 05.12.2007 г.. изразявам следното становище:
С оглед, па така посдавенше във Вашето запитване въпроси, свьрзани с облаганото с .иигьк върху добавената стойност на извършвани доспшкп па рекламни услуги. свързани с недвижим имот по смисъла на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) . можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на конкретни разпоредби на ЗДДС, които ечтпаме, че са огноснми спрямо факдичеекача обоановка. сьдържаша се вьв Вашето запитване.
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че се извършва рекламна услуга, свързана с недвижим имот от доставчик, регистриран по ЗДДС’ в Въл! ария.
1 1ославсният въпрос по същество е свързан с определяне режима на облагане на тази доставка, извършена от българското дружество за цедите на ДДС и определяне на мястото на изпълнение при доставката на рекламна услуга, свързана с недвижим имот .
Съгласно чл.8 ЗДДС“ услуга е всичко, което има слойносл и е различно от стока . от парите в обръщение и от чуждее г ранна! а валута, използвани като платежно средство. Па облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС’. които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с нредмеч на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане па доставките на елги е мястото па изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпьлнение при доставка па елю са уредени в чд.21 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност иди има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в ел}чаите, кокно няма кжова място или обект – с мясчото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чд.21. ад. 1 от ЗДДС“ са регламентирани в чд. 21. ад. 2 и ад.З от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чд.21, ал.2, т. 1 от ЗДДС’ мястото на изпълнение при доставка на сл}ча с мясччло. кьдето се намира недвижимият имоч, когачо усл>гата е свързана с недвижим имот. При извършване на рекламна слуга, свързана с недвижим имот мястото на изпълнение следва да се определя съобразно нормата на чд.21. ал.2 от ЗДДС’, защото тя е специална спрямо чл.21. ал.З, 1.2, б. „б“ от ЗДДС’.
С’ 01ЛСД на поеочешпс във Вашечо запитване обетоятс.тслва. са вьзможни еледшпе хипотези :
•в слхчаше в кои ю българска фирма, регистрирано лице за целите на облагането с
данък върху добавената стойност извършва рекламна услуга, свързана с недвижим
имот в България на получател- лице . установено извън Общността или данъчно
задълженолице, чстаповено вдържава членка мясюто па изпълнениее па
(еригорияча па Република Бь.парня. Лице плач ей па ДДС 1? Рсиблика България е
доставчикът, на основание чл.82. ал.1 от ЗДДС’.
•в случаите в кош о българска фирма, регистрирано лице за целите на облагането с
данък върху добавената стойност извършва рекламна услуга, свързана с недвижим
имот извън обншоена или в дьржава членкапа полчател – лице . становено
извънОбщносттаили дапьчно задължено лице.уечановепов дьржавачленка
мястото на изпълнение е на територията на страната, кьдето се намира имотът. В
конкретния случай, при извършване надоставкаотбългарско дружество на
рекламна услуга, свързана с недвижим имот извън България е налице хипотезата,
визирана в чд. 21. ад. 2 от ЗДДС“ и мясчо на изпълнение е извьн територияча на
страштга.Тозивид доставки се документиратпоредапачл.79.ал.2. т.4 от
ШТЗДДС с издаване на фактура, в която се посочва съответната разпоредба от
закона, съгласно която доставката е с място на изпълнение извън територията на
страната , като основание за неиачисляване на данък, к конкретния слчан е чл.21.
ад. 2 оч ЗДДС-‘. Това означава, че мястото па изпълнение па тези доставки на услуги
е извън територията на страната п
приналичие на кумулативно изпълнените
предпоставки задьлжепие за начисляване на данък от доставчика – оъдгарско дружество не въшнква , на основание чл. 86 , ад. З ЗДДС
в случаи ю в коиго б ь. нарека фирма, регистрирано лице за целите на облагането с данък върху добавената стойност извършва рекламна услга. свързана с недвижим имот извьн общнослла или в дьржава членка на българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България мясгого на изпълнение е на територията на страната, където се намира имотът. Без значение остава обстоятелството . че получателят на услугата е българска регистрирана фирма – мястото на изпълнение се определя според чл.21, ад.2, г. 1 от ЗДДС. а не еьгласно ад.З на чл.21 от същия закон. Доекшките се документират по реда на чл. 79. ад.2. 1.4 01 11ПЗДДС и за българско дружество не възниква задължение за начисляване на данък . на основание чл. 86 . ад. З ЗДДС4
//

Оценете статията

Вашият коментар