издаване на удостоверение за платен в страната данък от чуждестранно физическо лице по реда на чл.201, ал.4 от ЗКПО.

5.Изх. №20-00-622 /18.11.2010 г.
Чл. 201, ал.4 от ЗКПО
Чл.202, ал.2 и ал.3 от ЗКПО
Чл.89, ал.1 от ДОПК
Чл. 90, ал.1 и ал.3 от ДОПК
В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №…/…2010 г. относно издаване на удостоверение за платен в страната данък от чуждестранно физическо лице по реда на чл.201, ал.4 от ЗКПО.
Фактическата обстановка описана в запитването е следната:
Дружеството ежегодно сключва договори за извършване на услуги от чуждестранни юридически лица. В настоящата година ,,А” ЕООД е сключил договори с две дизайнерски бюра-за разработване на модели и оказване на техническо съдействие при изработката на моделите. Услугата се извършва изцяло чрез електронни и телефонни комуникации-без присъствие на италиански специалисти на територията на Република България. И двете италиански дружества нямат място на стопанска дейност в страната. Като платец на дохода, ,,А” ЕООД удържа и внася окончателния данък в страната, декларирайки го по реда на чл.201 от ЗКПО. ,,А” ЕООД е поело ангажимент, че ще подаде искане до българските финансови институции за издаване на удостоверение за удържания и платен данък, което удостоверение ще изпрати на получателите на дохода в Италия. От служители на ТД на НАП СДО дружеството е разбрало, че представител на ,,А” ЕООД не може да подава такова искане, както и да получава удостоверението, ако не нотариално упълномощен от съответното италианско дружество нотариалното упълномощаване от Италия се извършва чрез заверка с апостил от консула на Р България в съответната страна. В конкретния случай, за италианските дружества със седалище на стотици километри от консулските служби в Италия, това изискване води до допълнителен разход на време и средства.
В тази връзка ,,А” ЕООД е поставило следните въпроси:
1. ,,А” ЕООД не е ли заинтересовано лице, когато има задължение произтичащо от договор?
2.В случай, че не е заинтересовано лице, възможно ли е италианските дружества да изпратят по пощата искане за издаване на съответното удостоверение и органите по приходите да им изпратят по служебен ред удостоверението на посочения от тях адрес?
3.Ако това е възможно -какви документи трябва да придружават искането и на какъв език следва да бъде написано искането?
Предвид изложената фактическа обстановка и съотносимата нормативна уредба по ЗКПО и ДОПК изразявам следното становище:
Лицата удържали и внесли данъкът при източника по чл.195, декларират това обстоятелство пред ТД на НАП, където е регистриран платецът на доход, чрез декларация по образец. Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок да края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът (чл.201, ал.1).
Платците на доходи, удържани при източника по чл.195, са длъжни да внесат дължимите данъци в 3-месечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода-в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила СИДДО (чл.202, ал.2, т.1) Дължимият данък се внася в съответната териториална дирекция на НАП по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода (чл.202, ал.3).
Съгласно чл.201, ал.4 от ЗКПО, по искане на заинтересованото лице за внесения по реда на този закон данък върху доходи на чуждестранни юридически лица (ЧЮЛ) се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от териториалната дирекцияна Националната агенция за приходите (ТД на НАП), където подлежи на внасяне данъка.
Издаването на удостоверение за внесения данък върху доходи на чуждестранни юридически лица е производство по административно обслужване. Правилата, по които то се извършва са уредени в дял втори, глава дванадесета от ДОПК.
Като един от видовете производства, регламентирани в ДОПК и в производството по административно обслужване лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно (чл.10, ал.4 от ДОПК). В пълномощното упълномощителят трябва да е включил в обхвата на правомощията на пълномощника представителна власт, свързана с участието в производството по издаването и получаването на удостоверение по чл.201, ал.4 от ЗКПО. Пълномощното трябва да е в писмена форма и задължително в него да се посочват идентифициращите пълномощника данни – имена, точен адрес, БУЛСТАТ, ЕГН и др. При връчване на документа органът по приходите изисква представяне на заверено от пълномощника копие на пълномощното, проверява на чие име е издаден и представителната власт на лицето, което получава удостоверението, като проверява документа, удостоверяващ представителната власт и обхвата на правомощията на преносителя.
Удостоверението за платен данък от чуждестранно юридическо лице е официален документ, който се издава от органите на НАП, където подлежи на внасяне данъкът.
Производството се образува чрез подаване на искане от чуждестранното лице (чл.89, ал.1 от ДОПК) или от упълномощено от него лице до компетентната дирекция на НАП. Искането може да се подаде до компетентната дирекция по електронен път или да се изпрати чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор. Подаденото искане трябва да е подписано, а също така и да е посочен адрес за обратна връзка.
Искането за издаване на удостоверение се подава в ТД на НАП, където подлежи на внасяне данъкът. Компетентна в случая е ТД по място на регистрация на платеца на дохода (в конкретния случай -,,А” ЕООД). Искането за издаване на удостоверението следва да е писмено и да съдържа данни за задълженото лице, респективно за пълномощника, ако се подава чрез пълномощник, да сочи вида на искания документ и да конкретизира във връзка с какво се желае неговото издаване.
След постъпване на искането и разглеждане на обстоятелствата, свързани с него, компетентните органи издават удостоверение за внесения по реда на ЗКПО данък върху доходите на ЧЮЛ. Срокът, в който удостоверението следва да се издаде, е 7 дни от постъпване на искането, а в случай, че то е подадено в териториална дирекция, различна от компетентната, срокът е 14-дневен (чл.90, ал.1 от ДОПК).
Удостоверението се получава в териториалната дирекция, където е подадено искането. Заинтересованото лице може да определи и друг начин за получаване на документа, като посочи точен адрес в случаите на получаване по пощата или по електронен път (чл.90, ал.3 от ДОПК).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »