издаване на удостоверения за данъчна оценка на архитектурни ценности /разкопки/

Изх. № 04-16-7
Дата: 06.12.2010 год.
Приложение № 2 към ЗМДТ
относно: издаване на удостоверения за данъчна оценка на архитектурни ценности /разкопки/
В отговор на инициативата на МРРБ за съдействие за организиране на среща, на която да бъде обсъден проблемът с издаването на удостоверения за данъчни оценки в съответствие с нормите по Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на археологически ценности, бихме желали да Ви запознаем със становището на НАП, изпратено и до областния управител на област Благоевград, а именно:
Нормите за данъчна оценка на недвижими имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ регламентират правилата за определяне на данъчната оценка на сгради и поземлени имоти, представляващи обекти, облагаеми с данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване на имущества.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
Служителите на общините, администриращи местни данъци, издават удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти, представляващи облагаеми с данък обекти – сгради и поземлени имоти в строителни граници, земи извън строителните граници на населените места, земеделски и горски земи, незавършено строителство, право на строеж и право на ползване на недвижими имоти. Удостоверения за данъчна оценка се издават само за недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях.
ЗМДТ не съдържа норми, регламентиращи начина на определяне на данъчната оценка на културни ценности – исторически, архитектурни, археологически и пр. и не установява задължение за издаване на удостоверение за данъчна оценка на такива обекти. В този случай проблемът не се състои в липсата на утвърдена практика или методология по прилагането на ЗМДТ, а в отсъствието на норми и установена в закона компетентност за определяне на данъчни оценки на такива обекти.
Според нас решаването на проблема следва да се търси в регламентирането
на друг способ за оценка /напр. пазарни оценки на лицензирани оценители/ на
архитектурни, исторически и пр. културни ценности за целите на актуването им по
Закона за държавната собственост.
НАП изразява готовност за участие в обсъждането на проблема с оценяването на архитектурни ценности съвместно с Министерство на културата и МРРБ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар