издаване на удостоверения за данъчна оценка на жилища,

Изх. №08-П-20
Дата:19.05.2016 год.
ЗМДТ, чл. 10, ал. 1
Относно: издаване на удостоверения за данъчна оценка на жилища,
принадлежащи на ЖСК, която няма ЕИК
В отговор на поставените въпроси относно деклариране и издаване на удостоверения за данъчна оценка на жилища, принадлежащи на ЖСК, които имат ЕФН,Ви уведомявам:
ЖСК е юридическо лице /чл. 5 ЗЖСК/. Тя се образува за снабдяване на членовете й със собствени жилища, гаражи и ателиета чрез организиране на строителна дейност. Жилищностроителната кооперация се счита учредена, след като бъде регистрирана в окръжния съд по седалището й и се прекратява след като всички нейни членове бъдат снабдени с нотариални актове. Правото на собственост върху обектите и идеалните части от общите части на сградата и от мястото, съответно от правото на строеж, се придобива с издаването на нотариалния акт /чл. 35, ал. 2 ЗЖСК/. До издаването на нотариалните актове собственик на новопостроените обекти е ЖСК. Тя следва да поиска издаването на удостоверения за данъчна оценка на тези обекти. Като документи следва да бъдат представени решението на Общото събрание на кооператорите по чл. 28, ал. 1, т. 5 ЗЖСК за приемане на разпределението на обектите в сградата и окончателната им цена,и утвърдените строителни планове.
ЖСК не е търговец според изричното дефиниране на чл. 1, ал. 2, т. 2 от Търговския закон. В качеството си на юридическо лице, което не е търговец, ЖСК подлежи на регистрация в регистъра БУЛСТАТ и получава единен идентификационен код – ЕИК /чл. 3, ал. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ/. Що се отнася до коментираният в писмото ЕФН номер, същият представлява уникален единен фирмен номер на националната информационна система „Делфи“ за фирмена информация, разработена от „Информационно обслужване“ АД и в този смисъл няма значението на идентификатор на субектите за всички регистри и информационни системи, каквото значение законът придава на регистъра БУЛСТАТ. Регистърът БУЛСТАТ се води и поддържа от Агенцията по вписванията /чл. 2, ал. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ/.
ЗАМЕСТНИК
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.113,ЗСч, чл.7, aл. 1

Изх. № 20-00-13823.05.2012г.Чл.7, ал.1 от ЗСчЧл.113 от ЗДДСФактическа обстановка „Българска федерация …” е сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за

данъчно третиране на предоставяне на услуга по зареждане на електромобили съгласно ЗКПО, ЗДДС и Наредба№Н-18/2006г.

Изх. № 26-Е-113Дата: 10.01.2018 год.ЗДДС, чл.25ЗДДС, чл. 113Наредба №Н-18/2006г., чл.3 ОТНОСНО: данъчно третиране на предоставяне на услуга по зареждане на електромобили съгласно ЗКПО, ЗДДС и

доставка на услуги и облагането им с ДДС

Изх. № 24-33-443Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: доставка на услуги и облагането им с ДДСУважаеми господин ,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №

ЗДДФЛ, чл.18

Във връзка с изпратено ни по компетентност,зададено от Вас запитване постъпило с вх.№ …../10.04.2009г. в Дирекция „ОУИ” …. даваме следното становище:Описвате, че имате Решение на

данъчното третиране на таксите събирани от държавните горски стопанства в системата на Държавната агенция по горите.

1_20-18-98/07.07.2009 г.ЗДДС, чл. 124 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ….., изразяваме следното принципно становище:Запитването е по повод отговор на Ваше писмо относно

определяне на данъчната основа при продажба на имот – частна държавна собственост по смисъла на ЗДДС

3_4255/08.09.2008 г.ЗДДС, чл. 26Относно: определяне на данъчната основа при продажба на имот – частна държавна собственост по смисъла на ЗДДССпоред изложеното в него кооперацията ще

Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за