Изх. № 20-00-110

Изх. № 20-00-110
08.04.2020 г.
Чл. 65, ал. 1 от ЗДДС, чл. 43 от ЗДДС, чл. 38, ал. 1 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
С… e регистрирано в страната вероизповедание. Във връзка с осъществяваната религиозна, социална, образователна и здравна дейност се планира поръчка за печат на библии, които да се разпространяват чрез дарение/подарък, а не чрез търговска дейност с цел реализиране на печалба. С.. има оферта за печат на библиите от Беларус и от държави – членки на ЕС, включително България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Приложима ли е разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗДДС при придобиването на библиите?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
За определяне на данъчното третиране на една доставка за целите на ЗДДС на първо място е необходимо да се определи нейния предмет – доставка на стока или доставка на услуга. Тъй като в запитването се сочи, че С…. има оферта за печат на библиите, следва да се има предвид, че:
Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3 от ЗДДС за доставка на услуга се смята всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя. В тази връзка, ако за отпечатване на библиите материалите се предоставят от С…., в качеството му на възложителя, то безспорно е налице доставка на услуга. В този случай за получената услуга следва да бъдат съобразени правилата на ЗДДС за определяне мястото на изпълнение на услугата и правилата за определяне на лицето платец на данъка върху добавената стойност.
По аргумент на противното на чл. 9, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в случаите печат на библиите с материали на изпълнителя (лицата от Беларус, България или други държави членки) е налице доставка на стока по смисъла на чл. 5 от ЗДДС.
Когато е налице доставка на стока, предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, за да е налице вътреобщностно придобиване, е необходимо да бъдат изпълнение едновременно следните условия:
1. Доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
2. Придобиването на стоките да е възмездно.
3. Стоките да се транспортират до територията на страната от територията на друга държава членка. Стоките трябва задължително да бъдат изпратени и транспортът на същите да започва от територията на друга държава членка и да завършва на територията на страната. Важното е двете крайни точки да са на териториите на две различни държави членки на ЕС, като отправната точка е територията на друга държава членка.
Данъкът при вътреобщностните придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването (чл. 84 от ЗДДС) и съответно това лице следва да начисли данък върху добавената стойност, прилагайки данъчна ставка 20 на сто, с изключение на вътреобщностно придобиване на стоки, освободено от облагане по силата на чл. 65 от ЗДДС.
Съгласно ал. 1 от чл. 65 от ЗДДС освободено е вътреобщностното придобиване на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в глава четвърта „Освободени доставки“ от ЗДДС.
По силата на чл. 43 от ЗДДС, който се съдържа в глава четвърта „Освободени доставки“ от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) правото на вероизповедание се изразява във възможността всеки свободно да формира религиозните си убеждения, да избира, променя и изповядва, съответно да практикува свободно своето вероизповедание, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали. То включва и следните права: да се създават и поддържат религиозни общности и институции със структура и начин на представителство, които са подходящи според свободното убеждение на членовете им; да се установяват и поддържат места за богослужение или религиозни събрания; да се създават и поддържат подходящи благотворителни или хуманитарни институции; да се произвеждат, придобиват и използват по съответна на богослужебните цели степен необходимите материали и предмети за обредите и обичаите на една религия или вяра; да се пишат, издават и разпространяват религиозни публикации; да се дава и получава религиозно образование на език по свой избор; да се проповядва или преподава една религия или вяра в места, подходящи според общностите и институциите за тази цел, както и да се създават и поддържат подходящи според общностите и институциите учебни заведения, при спазване на законовите изисквания.
Правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, създаване или участие в религиозна общност, организиране на институции на общността, осъществяване на верско обучение и възпитание чрез разпространяване на съответното убеждение устно, печатно, с помощта на електронни медии, под формата на лектории, семинари, курсове, програми и други (чл.5 от ЗВ).
Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗВ регистрираните вероизповедания имат право за своите нужди да произвеждат и продават вещи, свързани с богослужебната им дейност, ритуали и обреди. Тези сделки не са търговски по смисъла на Търговския закон (ТЗ).
С оглед гореизложеното може да се направи извода, че Библията е предмет, който се свързва с осъществяваната религиозна дейност, извършвана от С…, поради което следва да се приеме, че доставката й попада в хипотезата на чл. 43 от ЗДДС и на основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДС е предмет на освободена доставка.
На основание чл. 38, ал. 3 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДС освободени са вътреобщностните придобивания на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в глава четвърта от закона. По силата на цитирания текст вътреобщностното придобиване, осъществено от С…. има характер на освободено такова, тъй като доставката на библиите на територията на страната е освободена доставка по глава четвърта от закона.

5/5

Вашият коментар