Изх. № 24-38-27

Изх. № 24-38-27
Дата: 20.05.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т.87;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение №33.

ОТНОСНО: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив и заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №24-38-27 от 22.01.2020 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
От 01.01.2020 r. търговецът смята да продава консумативи и аксесоари за телефони чрез платформи: „bazar.bg”, „olx.bg” и „facebook.com”. Заявките от клиентите ще се получават чрез телефонни обаждания, съобщения от страниците за обяви „bazar.bg”, „olx.bg” и „facebook.com”.
Доставката на стоките ще се извършва чрез куриерското дружество „………” ЕООД. Плащанията на стоките от крайните клиенти ще се извършват чрез „…………..“ ЕООД по банкова сметка на фирмата /ППП/. Няма да се приемат плащания в брой.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Предприятието електронен магазин ли е ?
2. Съгласно чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н- 18/2006 г., ще трябва ли да подадат Приложение №ЗЗ?
Отговор:
Съгласно §1, т. 87 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „електронен магазин“ е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.
Договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
Сайтовете за обяви от типа на посочените от Вас – „bazar.bg”, ,olx.bg”, могат да се използват както от физически лица за единични продажби на стоки с добри търговски характеристики, но оказали се ненужни за тях, така и от еднолични търговци или юридически лица, които чрез тях извършват реална търговска дейност. Следва да се има предвид още, че функционалността на сайтовете за обяви се развива. В редица случаи понастоящем те предоставят не само информация за характеристики, цени и визия на артикулите с цел улеснение на избора от потенциалните купувачи, но и информация за начина на доставка и плащане, вкл. отстъпки, и на практика чрез тях се сключват на договори от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) посредством размяна на съобщения. В този смисъл и в зависимост от начина, по който се реализират продажби посредством посочените сайтове, може да се заключи дали извършваната от лицето търговска дейност попада в обхвата на цитираното по-горе определение за електронен магазин.
Обръщам внимание, че съгласно чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, а именно наименование, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3, наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги.
По отношение на подаването на информация съгласно Приложение №33 от Наредба №18/2006 г.: Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.
Следва да се отбележи, че по желание на лицето същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП поддържа и е достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар