Изх. № М-26-А-94

Изх. № М-26-А-94
Дата: 02.04.2020 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 18;
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52з;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., §1, т. 19;
Наредба № Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-А-94/13.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г..
Представена е следната фактическа обстановка:
Фирмата произвежда авточасти и други метални резервни части и детайли, предназначени за различни области на промишлеността. Извършва и металообработващи услуги. Основният материален ресурс за извършване на дейността е стомана.
В обекта се извършва както производствената дейност, така и продажби на клиенти, като плащанията са както в брой, така и по банков път.
Продажбите се фактурират на хартиен носител – фактури от кочан, по които продажби плащанията са както в брой, така и по банков път. За тези, за които плащанията са в брой, се издава фискален бон от касов апарат, с който се работи в ръчен режим.
Заедно с това се използват три отделни модула софтуер – „Счетоводство“, „Фактури“ и „Заплати и персонал“.
В софтуера за фактуриране „Фактури“ се въвеждат продажби, за които плащанията са единствено по банков път. Фактурите за извършени продажби /само по банков път/, издавани от този модул, са малко на брой /от 2 до 5 месечно/. Използването на този модул се е наложило основно заради фактурирането на продажба по ВОД, чрез който се създава и INVOICE, изискван от клиента.
Подготвя се модул „Фактури“, който да отговаря на изискванията за софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО). Тоест, ще има СУПТО и в същото време 99% от продажбите ще се фактурират от кочан на хартия, като за тези в брой ще се издава фискален бон от ЕКАФП, който трябва да бъде сменен с нов модел, отговарящ на изискванията на Наредба № Н-18/2006
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
След инсталацията в търговския обект на СУПТО, задължено ли е дружеството да го декларира пред НАП, след като той ще се ползва, както и досега, за издаване на фактури за извършени продажби, плащанията по които са само и единствено по банков път?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, въвеждайки СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г., той следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 на наредбата, вкл. са бъде свързан и да управлява фискалното/ите устройство/а в обекта и да генерира уникален номер за всяка продажба (УНП), независимо от начина, по който тя ще бъде заплатена.
Съгласно чл. 52з от Наредба № Н-18/2006 г. за Вас възниква задължение в срок до 7 дни от инсталирането на СУПТО да подадете по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП информация съгласно Приложение №32 от наредбата. С последното изменение на Наредба №Н-18/2006 г. – изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31.01.2020 г. – срокът за лицата по чл. 118, ал 18 от ЗДДС за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 31.07.2020 г., а срокът за подаване на информация съгласно Приложение №32 – 30.09.2020 г.
Въпрос №2:
Поради факта, че почти всички продажби, с малки изключения, се документират с фактури от кочан, написани ръчно, и ще продължат да се документират по този начин, ще е задължено ли дружеството да въведе нов ЕКАФП, отговарящ на новите изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., в срок 31.03.2019 г., с който ще издаваме в ръчен режим фискални бонове за плащанията в брой, или в по-късен срок от 30.09.2019 г.?
Отговор:
Съгласно чл. 52з, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (ФБ), само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в Приложение №29 изисквания, като софтуерът/ите задължително следва да управлява/т всички фискални устройства (ФУ) в този обект. В тази връзка Вие бихте нарушили изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. в случай, че в един и същи търговски обект използвате СУПТО за издаване на фактури по банков път и същевременно използвате несвързано със софтуера фискално устройство за издаване на фискални бонове за регистриране на плащания в брой по продажби, за които издавате фактури от кочан.
В писмото Ви е посочено, че „в обекта се извършва както производствената дейност, така и продажби на клиенти“. Това означава, че след въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите, този софтуер трябва да бъде свързан и да управлява всички фискални устройства в обекта. В него трябва да се отразяват всички продажби, като за тези от тях, които се заплащат в брой, с банкова дебитна или кредитна карта или по друг начин, изискващ издаване на фискален бон съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, следва да се издава ФБ от управлявано от софтуера фискално устройство. Последното може да бъде или фискален принтер, или ЕКАФП, работещ в режим на фискален принтер. Чрез СУПТО би следвало да се издават и всички фактури, независимо от начина на плащане на отделните продажби.
Въпрос №3:
След като изискването е СУПТО да е свързан с касовия апарат, ще може ли за плащанията в брой, документирани с фактура от кочан, да се издава фискален бон ръчно от ЕКАФП? Ако отговорът по въпрос т.3 е отрицателен, трябва ли този софтуер за фактуриране „Фактури“ да не се използва в търговския обект, в който се извършват продажбите, за да не се счита за СУПТО, и да може за останалите фактури за продажби, издавани от кочан ръчно на хартия за тези продажби да се издава фискален бон от ЕКАФП по ръчен начин?
Отговор:
Считам, че отговорите на предходните два въпроса отговарят в голяма степен и на настоящия въпрос.
Обръщам внимание, че евентуално обособяване в търговския Ви обект на две в отделни помещения, в едното от които да използвате СУПТО, а в друго – да издавате ФБ от ЕКАФП и фактури от кочан, не би довело до изпълнение на изискванията на наредбата, доколкото тези две помещения не могат да се третират като самостоятелни търговски обекти.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар