Изх. № М-26-Д-103

Изх. № М-26-Д-103
Дата: 05.05.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Д-103/23.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирма „…………“ ООД е среден данъкоплатец с 12 бр. обекти и 21 бр. регистрирани касови апарата. В големите обекти ще има въведен СУПТО, малките обекти ще продължат да работят с касов апарат.
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
Правилно ли е една част от фирмата да бъде на СУПТО, а другата не?
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда изискване едно задължено лице да използва софтуер за управление на продажбите (СУПТО) във всичките си търговски обекти.
В случай че в търговски обект не се използва софтуер, който попада в обхвата на определението за софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно т. 84 от §1 на Допълнителните разпоредби (ДР) от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и определението за управление на продажбите чрез СУПТО съгласно т. 19 от §1 на ДР от Наредба №Н-18/2006 г., то в този обект може да се използва касов апарат от типа електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП). Едновременно с това в друг търговски обект на същото задължено лице може да се използва СУПТО, който да управлява фискалното/ите устройство/а в обекта.
Въпрос №2:
При евентуална ситуация, когато клиент на магазин с касов апарат представи впоследствие касов бон и поиска фактура, възможно ли е да му бъде издадена такава от счетоводната програма и към нея да се прикачи касовият бон?
Отговор:
Следва да се има предвид, че в Наредба№Н-18/2006 г. не са регламентирани изисквания към „счетоводните системи“. Регулацията обхваща софтуерите, притежаващи характеристики съгласно посочените по-горе определения в ЗДДС и Наредба №Н-18/2006 г.
В случай че посочената от Вас „счетоводната програма“ се използва в търговски обект, в който се извършват продажби, за плащането на които се изисква издаване на фискален бон, то тя най-вероятно би попаднала в обхвата на регулацията и следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от наредбата. В случай че „счетоводната програма“ се използва в търговски обект – офис, в който не се извършват продажби, за които се изисква издаване на фискален бон, то тя би била извън обхвата на регулацията. Тогава посочената във въпроса Ви хипотеза за последващо издаване на фактура на Ваш клиент от „счетоводната програма“ е допустимо и не би било нарушение на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар