изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване.

2_1507-1/14.07.2008
Относно: изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване.
Уважаема г-жо ……,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството нана НАП гр.София, изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В., изразявампринципно становище, предвид неясно изложената фактическа обстановка.
В запитването описвате следните факти и обстоятелства:
Във връзка с доставка на стоки имате търговски отношения с „Ч Б.В.”, регистрирано за целите на ДДС лице в Холандия. Стоките се експедират от обекти на холандското дружество в Унгария, Италия, Белгия и Холандия и са обект на трансфер между различни звена на едно и също дружество. Условията на доставките съгласно Инкотермс 90 са EXW DDP. Холандското дружество има наето помещение в С З, където се съхраняват пристигналите в България стоки преди продажбата им на български клиенти.
На 14.09.2007 год. чуждестранното лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от закона.
С оглед описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Доставките на стоки между „Ч Б.В.”, Холандия и ООД „А” представляват ли вътреобщностно придобиване?
2. При осъществяване на тези сделки кое е лицето, което следва да начисли ДДС и до го отрази в отчетните регистри по ЗДДС?
3. Какви надлежни данъчни документи следва да издаде холандското дружество за доставките, за да може ООД „А” да ползва данъчен кредит?
4. По тези доставки къде и към кого следва да се извърши плащане на данъчната основа и дължимият ДДС?
В зависимост от регистрацията за целите на ДДС на лицето, от което придобивате право на собственост върху стоките са възможни две хипотези, регламентирани със ЗДДС:
1. Приложима разпоредба – чл.13, ал.1 от ЗДДС.
Вътреобщностно придобиване /ВОП/, съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС е придобиването на право на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
В този смисъл, ако извършвате придобиването директно от „Ч Б.В.”, лице регистрирано за целите на ДДС в Холандия, Унгария, Италия или Белгия и стоката се транспортира до територията на страната, за Вас е налице ВОП с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл.62, ал.1 от ЗДДС. Разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗДДС регламентира, че данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на стока възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена.
Съгласно чл.63, ал.3и чл.84 от ЗДДС данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, т.е. от Вас, на 15-тия ден от месеца следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. По силата на чл.63, ал.5 от ЗДДС посочената разпоредба се прилага и когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане, преди датата на възникване на данъчното събитие.
Изключение от това правило е регламентирано с чл.63, ал.4 от ЗДДС, съгласно който данъкът е изискуем на датата на издаване на фактурата. Тази разпоредба е приложима, когато за доставката е издадена фактура след датата на данъчното събитие, но преди 15-тия денот месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
Начисляването на данъкаот Вас, като лице, извършващо придобиването на стоката следва да извършите по регламентирания в чл.86 от ЗДДС ред. Протоколът за начисления данък се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и следва да съдържа посочените в чл.117, ал.2 от ЗДДС реквизити.
2. Приложима разпоредба – чл.13, ал.3 от ЗДДС:
Въпреки, че не е налице прехвърляне на право на собственост или друго вещно право върху стока т.е. не е налице доставка, за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от регистрирано по този закон лице, които ще се ползват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която същото лице е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.
Разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗДДС е приложима, когато „Ч Б.В.”, лице регистрирано за целите на ДДС в Холандия, Унгария, Италия или Белгия изпраща стоки до „Ч Б.В”, лице регистрирано по ЗДДС в България. Това прехвърляне на стоки в рамките на едно и също лице се третира за изпращача на стоката като вътреобщностна доставка /ВОД/, а за получателя – регистрираното в България холандско дружество като ВОП. Данъчното събитие в този случай възниква на датата, на която приключва транспортът на стоката на територията на страната, а начисляването на дължимия за вътреобщностното придобиване данъка следва да се извърши от чуждестранното лице с регистрация за целите на ДДС в България с протокол, издаден по реда на чл.86 от ЗДДС.
Доставката между регистрираното по ЗДДС в България дружество „Ч Б.В.” и ООД „А” подлежи на облагане с ДДС от изпълнителя по доставката на основание чл.12 от ЗДДС и следва да бъде документирана от него по реда на чл.113 от с.з..
За Вас като получател по тази доставка възниква право на данъчен кредит, ако са изпълнени условията на чл.68 и 69 от ЗДДС и не са налице ограниченията визирани в чл.70 от с.з.
Плащането по доставката е в зависимост от страните по сделката и уговореното между тях.

Оценете статията

Вашият коментар