обема на двигателя и мощността на автомобила, и след представяне на документ, удостоверяващ изискваното обстоятелство, в случая – решение на ТЕЛК или НЕЛК.

2_151#1/22.01.2007г.
ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4;чл.61ж
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте лице с намалена работоспособност и сте собственик на лек автомобил.
Въпросът Ви е следва ли да ви се начислява данък превозно средство и пътен данък?
С оглед представената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
На основание чл.58, ал.1 т.4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ се освобождават от данък превозните средства лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW. Аналогична разпоредба има и в чл.61ж от ЗМДТ по отношение на дължимия за периода от 01.01.2002г. до 31.12.2005г. пътен данък за леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.
Ползването на предвидените в цитираните текстове преференции настъпва при кумулативното наличие на двете условия относно обема на двигателя и мощността на автомобила, и след представяне на документ, удостоверяващ изискваното обстоятелство, в случая – решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Следва да имате в предвид, че в случаите, в които един лек автомобил принадлежи едновременно на няколко съсобственици /включително и когато той е съпружеска имуществена общност/ от данък върху превозните средства, респективно пътен данък се освобождава само частта от автомобила, принадлежаща на лицето с намалена работоспособност.
Съгласно чл.4 ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, поради което за да бъде разрешен представеният от Вас казус, следва да се обърнете към общината по постоянния Ви адрес – Община ……

Оценете статията

Вашият коментар