изисквания към формулярите на удостоверението за освобождаване от задължение за заплащане на данък върху добавената стойност по образец – Приложение № 21 на Правилника за прилагане на Закона за данъка

Изх. № 24-28-171……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: изисквания към формулярите на удостоверението за освобождаване от задължение за заплащане на данък върху добавената стойност по образец – приложение № 21 на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност
Уважаеми г-жо,
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-28-171/22.05.2007г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция по приходите, изразявам следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Представени са документи във връзка с прилагане на нулевата ставка за извършени доставки на услуги, по които получатели са институциите на Европейския съюз съгласно разпоредбата на чл. 173, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ от ЕООД “………..“. Дружеството е доставчик на услуги по превод към Център за преводи на органите на Европейския съюз.
Въпросът Ви е относно:
Следва ли така представените документи да бъдат заверени от Териториална дирекция на НАП – София град ?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос изразяваме следното становище:
Съгласно чл.173, ал.4 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели са лицата по чл. 172, ал. 2 от същия закон, и институциите на Европейския съюз. В случая, за да се приложи нулевата ставка за извършени доставки на услуги, по които получатели са институциите на Европейския съюз доставчикът е длъжен да разполага с удостоверение за освобождаване от данък по образец – приложение № 21 към Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, заверено от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, и фактура за доставката.
Съгласно чл.110, ал.1 от ППЗДДС лицата – доставчици на стоки и услуги по които получатели са лицата по чл. 172, ал. 2 от ЗДДС, и институциите на Европейския съюз подават в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, горепосоченото приложение в два екземпляра преди извършване на покупките.
Изисквания към формулярите на удостоверението са посочени в разпоредбата на чл. 111 от ППЗДДС, съгласно който формулярът на удостоверението по чл. 109, ал. 2 от същия правилник трябва да отговаря на следните изисквания:
– да бъде бял с размер 210 мм х 297 мм с максимално отклонение в дължината от – 5 мм или + 8 мм;
– да е отпечатан на хартия, отговаряща на изискванията, определени с Официалния вестник на Европейските общности № С 164/3 от 1.07.1989 г.
Следва да се има предвид, че ако удостоверението е подадено съставено на чужд език, същото следва да бъде придружено с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Когато лицето – доставчик е подало за заверка от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София удостоверение за освобождаване от данък, като за същото е използван образец – приложение към Регламент на Комисията (ЕС) № 31/96 от 10 януари 1996 год. относно удостоверението за освобождаване от задължение за заплащане на акциз независимо, че Република България не е адаптирала същото на основание чл.2 във връзка с чл.З от горепосочения Регламент за прилагането му в областта на косвеното облагане не следва да се прави отказ на заверка на същото. В тези случай се извършва проверка относно съдържанието на същото дали съдържа необходимата информация, която следва да бъде посочена в удостоверението за освобождаване от данък по образец – приложение № 21 към ППЗДДС. Ако тази информация е налице компетентния орган – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите — София следва да завери удостоверението.
Следва да се има предвид, че ако лицето – доставчик е използвало удосотоверение по образец – приложение към Регламент на Комисията (ЕС) № 31/96 от 10 януари 1996 год. и в него е попълнило в клетка 2 като компетентен орган за подпечатване съответния такъв в държавата, в която е регистрирано лице – получател по доставката и е попълнило клетка 7 в която е посочено разрешение за освобождаване от заверка от съответен орган същото не следва да се взима предвид при извършването на заверката от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите — София.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар