възможността за ползване на данъчно облекчение за дарения по рода на Закона ла данъците върху доходите н;.; физическите лица (ЗДДФЛ), Ви уведомявам следното:

Изх. № 94-К-168
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 94-К-168 от ……………2007 г., относно възможността за ползване на данъчно облекчение за дарения по рода на Закона ла данъците върху доходите н;.; физическите лица (ЗДДФЛ), Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „м“ от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на деца с увреждания или без родители. Вън врьзка с прилагането на тази разпоредба, законодателят не е предвидил ограничения относно ползване на данъчното облекчение за дарения в случаите, когато дарението с извършено между свързани лица.
С оглед разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗДДФЛ за дата на извършване па дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла па чл. 11 от същия закон, т.е при плащане в брой – на датата на плащането; при безналично плащане – на датата на заверяването на сметката на получателя; при непаричен доход -датата на получаването на престацията.
В общия случай, на основание чл. 23, т. 4 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен.
Ако сумата за дарение е удържана от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение, данъчното облекчение може да се ползва чрез работодателя при изчисляването на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. З и 4 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа по чл. 25 от същия се намалява с годишния размер на данъчното облекчение за дарения, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *